Rynek pracy na Mazowszu w styczniu 2014 r.

Rynek pracy na Mazowszu w styczniu 2014 r.

W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie wartości wskaźnika zaobserwowano już w każdym regionie.

 

 

 

BEZROBOCIE

Jak ogłosił Główny Urząd Statystyczny, zanotowana w styczniu 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu (11,4%) nieznacznie wzrosła w skali roku (o 0,1 p. proc.) Dla porównania, w analogicznym okresie 2012 r., wartość wskaźnika zwiększyła się aż o 1,0 p.proc. W ujęciu miesiąc do miesiąca (mdm) sytuacja przedstawiała się mniej korzystnie, bowiem wzrost wyniósł już 0,4 p.proc. Analizując dane o sytuacji na rynku pracy, warto zwrócić uwagę na to, że w porównaniu do stycznia 2013 r.,w skali kraju stopa bezrobocia spadła (o 0,2 p.proc.). Jednakże w ujęciu mdm tendencja była mniej korzystna - wartość wskaźnika zwiększyła się o 0,6 p.proc. W rezultacie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy w całej Polsce stanowiły 14,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo.
 

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 

W styczniu br. spadek stopy bezrobocia w ujęciu r/r miał miejsce w 10 województwach, w tym największy w lubuskim i zachodniopomorskim (o 0,6 p.proc.). Wartość wskaźnika pozostała na tym samym poziomie w regionie warmińsko-mazurskim i lubelskim. W trzech województwach odnotowano wzrost bezrobocia, w tym na Mazowszu. Nie zmieniło to jednak jego pozycji w ogólnopolskim uszeregowaniu województw według wysokości wskaźnika. Mazowiecki region nadal zajmuje w nim drugie miejsce (za Wielkopolską). Po raz kolejny na drugim biegunie rankingu znalazło się woj. warmińsko-mazurskie. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia wzrosła w całej Polsce, z czego najbardziej w lubuskim (o 0,8 p.proc.).

Mapa nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach wraz z jej zmianą (w p.proc.) w ujęciu r/r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 

Analiza statystyczna pokazuje, że w zestawieniu powiatów o najwyższej stopie bezrobocia nadal nie tylko na Mazowszu, ale i w całym kraju prowadzi szydłowiecki. Na koniec stycznia 2014 r. wartość wskaźnika ukształtowała się na tym obszarze na poziomie 39,4% (wzrost o 0,5 p.proc. mdm i o 0,4 p.proc. r/r). Na drugim biegunie znalazł się po raz kolejny powiat m.st.Warszawa, w którym osoby zarejestrowane jako bezrobotne stanowiły 4,9% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (wzrost o 0,1 p.proc. mdm i o 0,3 p.proc. r/r). W skali roku stopa bezrobocia wzrosła w 20 powiatach (w grudniu 2013 r. w 30), najbardziej w wołomińskim (o 1,2 p.proc.). Poprawę sytuacji odnotowano natomiast w 17 powiatach. Największy spadek wartości wskaźnika – kolejny miesiąc z rzędu - dotyczył wyszkowskiego oraz białobrzeskiego (odpowiednio o 1,1 p.proc. i o 1,0 p.proc.). Do powiatów, w których stopa bezrobocia pozostała na poziomie stycznia 2013 r. należały kozienicki, makowski, płoński, warszawski zachodni oraz m.Siedlce.

Na koniec stycznia 2014 r. liczba osób zarejestrowanych w Polsce jako bezrobotne zmniejszyła się w skali roku o 1,5% (o 35,1 tys. osób) i wyniosła 2 260,7 tys. Jednakże w skali miesiąca sytuacja przedstawiała się mniej optymistycznie. Liczba klientów powiatowych urzędów pracy wzrosła w stosunku do grudnia 2013 r. o 4,8% (102,8 tys.). Warto zaznaczyć, że udział kobiet w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszył się w ujęciu mdm z 51,0% do 50,2%. Podobna tendencja dotyczyła Mazowsza – w tym regionie w stosunku do grudnia 2013 r. spadek wyniósł 47,2% do 46,8%. Jak wynika z danych statystycznych, na koniec analizowanego okresu liczba zarejestrowanych bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 295,3 tys. osób, co oznacza wzrost w ujęciu mdm o 4,3% (12,1 tys. osób), a w skali roku o 1,8% (5,1 tys.osób).
 

W analizowanym okresie do urzędów pracy zgłoszono 10,0 tys. ofert zatrudnienia (o 84,9% więcej niż w grudniu 2013 r. i o 36,7% więcej niż w grudniu 2012 r.). W końcu miesiąca liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy wyniosła 54 osoby bezrobotne (przed miesiącem – 101; przed rokiem - 72).

ZATRUDNIENIE
 

Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Z analizy danych GUS wynika, że pierwszy miesiąc 2014 r. przyniósł kolejny raz, trwający od września ub.r., wzrost przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w mazowieckich przedsiębiorstwach w skali roku. W styczniu 2014 r. ukształtowało się ono na poziomie 1328,0 tys. osób., a tempo wzrostu na poziomie 0,8% było niższe niż w poprzednim miesiącu, kiedy wyniosło 1,0%. W skali kraju przeciętne miesięczne zatrudnienie utrzymało się na poziomie sprzed roku - 5506,1 tys. osób. W stosunku do grudnia ub. r. zarówno na Mazowszu, jak i w kraju zanotowano wzrost (odpowiednio o 0,1% i 0,3%).

Niezmiennie najwięcej osób zatrudnionych było w województwie mazowieckim w: przemyśle – 344,0 tys. (w grudniu ub. r. - 340,4 tys.), handlu – 295,9 tys. (w grudniu ub. r. – 295,7 tys.) oraz transporcie – 250,6 tys. (w grudniu ub. r. - 251,9 tys.).

Wykres nr 1. Przeciętne zatrudnienie w mazowieckich przedsiębiorstwach (w tys.) według sekcji – I 2014 r.
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wśród sekcji o znaczącym udziale w zatrudnieniu wzrost notowano m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 41,8%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,8%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 4,3%) oraz informacji i komunikacji (o 1,7%). Utrzymał się spadek zatrudnienia w budownictwie (o 8,8%), obsłudze rynku nieruchomości (o 4,4%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,8%). Niższe niż przed rokiem było także przeciętne zatrudnienie w zakwaterowaniu i gastronomii (o 1,8%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 1,7%).
 

WYNAGRODZENIE

Z analizy danych statystycznych wynika, że tempo wzrostu przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze mazowieckich przedsiębiorstw w skali roku wzrosło w porównaniu z poprzednimi miesiącami i wyniosło 3,2% (wobec 2,8% w grudniu ub.r. oraz 2,2% w listopadzie i październiku ub.r.). W rezultacie w analizowanym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie na Mazowszu wyniosło 4655,22 zł. W skali kraju, na początku roku sytuacja ukształtowała się jeszcze korzystniej, gdyż wzrost w ujęciu r/r ukształtował się na poziomie 3,4% (wobec wzrostu o 2,7% w grudniu ub. roku oraz o 0,4% w styczniu ub. roku). W styczniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3805,28 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia były w województwie mazowieckim najwyższe w sekcji informacja i komunikacja – 7555,67 zł (wzrost w skali roku o 4,0%). Najgorzej opłacani byli pracownicy sekcji administrowanie i działalność wspierająca - 3 053,18 zł (wzrost w skali roku o 4,0%).

Z analizy danych statystycznych wynika, że przeciętne wynagrodzenia wzrosły w skali roku w większości sekcji o znaczącym udziale w zatrudnieniu. Najwyraźniej widać to w: obsłudze rynku nieruchomości (o 6,6%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 5,3%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (po 4,2%).
 

Opracowała: Magdalena Kołomańska

 

Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego