Rynek pracy na Mazowszu w lipcu 2014 r.

Rynek pracy na Mazowszu w lipcu 2014 r.

Sytuacja na mazowieckim rynku pracy w lipcu 2014 r. pozostawała pod wpływem czynnika sezonowego – odnotowano spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych, a liczba ofert zgłoszonych do urzędu przez pracodawców była relatywnie wysoka. Stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (10,2%).

 

BEZROBOCIE


Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na Mazowszu na poziomie sprzed miesiąca, co oznacza, że wyniosła 10,2%. Z kolei w skali kraju w ujęciu miesięcznym zanotowano niewielki spadek (o 0,1 p.proc.) i wskaźnik ukształtował się na poziomie 11,9%. Analizując zmiany w poziomie bezrobocie w stosunku do lipca 2013 r., można zaobserwować poprawę sytuacji zarówno w województwie mazowieckim, jak i w skali Polski – odpowiednio o 0,8 p.proc. i o 1,2 p.proc.


Lipiec to kolejny miesiąc, w którym w skali roku odnotowano spadek bezrobocia we wszystkich województwach. Wartość wskaźnika obniżyła się najbardziej w województwie lubuskim (o 2,0 p.proc.) Z kolei w ujęciu miesięcznym poprawę sytuacji zaobserwowano w 14 województwach (największą w woj. zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim – o 0,4 p.proc.). W stosunku do czerwca 2014 r. w rankingu województw pojawiły się niewielkie zmiany. Co prawda na jego czele niezmienienie uplasowała się Wielkopolska (8,2%; spadek mdm o 0,1 p.proc.), ale na dwóch kolejnych miejscach nastąpiła rotacja - woj. śląskie (10,0%; spadek mdm o 0,2 p.proc.) wyprzedziło woj. mazowieckie (10,2%, bez zmian mdm), które bardzo długi czas utrzymywało się na drugiej pozycji. Miejscami na korzyść pierwszego zamieniły się także województwa świętokrzyskie (14,6%; spadek mdm o 0,2%) i podkarpackie (14,7%; bez zmian mdm). Ranking po raz kolejny zamknęło województwo warmińsko-mazurskie (18,6%; spadek o 0,4 p.proc.)
 

Dane prezentowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie pokazały, że sytuacja w mazowieckich powiatach na początku III kw. 2014 r. nie była już tak pozytywna jak w poprzednich miesiącach, kiedy regularnie odnotowywano spadek bezrobocia na obszarze całego województwa. W skali miesiąca wartość wskaźnika wzrosła w 9 powiatach (o 0,2 p.proc. w: płońskim, sierpeckim, pułtuskim, siedleckim i m.Siedlce oraz o 0,1 p.proc w: łosickim, ostrołęckim, sokołowskim i piaseczyńskim). W 27 powiatach odnotowano spadek bezrobocia (najbardziej w wyszkowskim – o 0,7 p.proc.), a w 6 powiatach wartość wskaźnika pozostała bez zmian. W ujęciu rocznym sytuacja przedstawiała się korzystniej – stopa bezrobocia obniżyła się w 41 powiatach i w jednym (sokołowskim) nie uległa zmianie. Największy spadek – podobnie jak w skali miesiąca – zanotowano w powiecie wyszkowskim (o 3,6 p.proc.).
 

Rynek pracy województwa mazowieckiego to największy regionalny rynek pracy w kraju. Charakteryzuje się on dużym zróżnicowaniem, które jest bardzo widoczne w kontekście metropolii warszawskiej i pozostałej część województwa. Dobrze odzwierciedliły to lipcowe wartości wskaźników dotyczących bezrobocia w mazowieckich podregionach. Najniższa stopa bezrobocia ponownie została zaobserwowana w podregionie powiat m.st. Warszawa – (4,5% - bez zmian w stosunku do czerwca 2014 r. i o 0,2 p.proc. niższa niż lipcu 2013 r.). Kolejne miejsca zajęły powiaty warszawski zachodni (8,5% - spadek mdm o 0,1 p.proc. r. i o r/r o 0,8 p.proc.) i warszawski wschodni (13,3% - spadek mdm o 0,2 p.proc. r. i o r/r o 0,9 p.proc). Gorzej sytuacja wyglądała w podregionach ostrołęcko-siedleckim (14,7% - bez zmian mdm i spadek o 1,4 p.proc. r/r). Na ostatnim miejscu uplasował się podregion radomski (22,4% - spadek mdm o 0,2 p.proc. r. i o r/r o 1,6 p.proc.).

 

Mapa nr 1. Natężenie stopy bezrobocia w podregionach Mazowsza
na koniec lipca 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rozbieżności w regionie są jeszcze bardziej widoczne, kiedy analiza przenosi się na poziom powiatów. Różnica między powiatem o najniższej (m.st. Warszawa – 4,5%) i najwyższej stopie bezrobocia (szydłowiecki – 35,7%) wyniosła w lipcu 2014 r. – 31,2 p.proc. Poza wymienionym, do powiatów o najniższej stopie bezrobocia (poniżej 10,0%) należały po raz kolejny: warszawski zachodni (6,3% - spadek mdm 0,1 p.proc i r/r o 0,7 p.proc.), grójecki (7,2% - bez zmian mdm i spadek r/r o 1,0 p.proc.), grodziski (7,3% - spadek mdm o 0,1 p.proc. i r/r o 0,8 p.proc.), pruszkowski (8,0% - spadek mdm o 0,2 p.proc i r/r o 0,7 p.proc.), piaseczyński (8,1% - wzrost mdm o 0,1 p.proc. i o r/r 0,3.p.proc.), otwocki (8,5% - spadek mdm o 0,2 p.proc i r/r o 1,4 p.proc.). Na przeciwległym biegunie (natężenie bezrobocia powyżej 25,0%) znalazły się ponownie powiaty należące do podregionu radomskiego: szydłowiecki (35,7% - spadek mdm o 0,2 p.proc i o r/r 1,8.p.proc.), radomski (28,1% - spadek mdm o 0,3 p.proc i o r/r 1,5.p.proc.) i przysuski (25,3% - spadek mdm o 0,3 p.proc i o r/r 1,6 p.proc.).
 

W świetle danych rejestrowych w lipcu 2014 r. liczba bezrobotnych w 42 powiatach województwa mazowieckiego spadła do poziomu 259,6 tys. osób (o 0,8% mdm i o 7,9% r/r). W skali miesiąca dynamika zmian na szczeblu powiatowym była zróżnicowana (od -6,1% do 2,4%). Najwięcej bezrobotnych było zarejestrowanych w urzędzie pracy m.st.Warszawa – 51 982 osoby, co stanowiło 20,0% wszystkich zarejestrowanych na Mazowszu. Najmniejszy odsetek w województwie (0,6%) stanowili bezrobotni znajdujący się w rejestrach urzędu pracy w Łosicach – 1580 osób.

Tempo napływu ofert pracy w badanym miesiącu odpowiadało specyfice tej części roku – lipiec tradycyjnie jest miesiącem bogatym w prace sezonowe. W związku z tym, liczba wolnych miejsc pracy zgłaszanych przez pracodawców była wyższa niż w czerwcu (o 11%) i ukształtowała się na poziomie 10,5 tys. W końcu miesiąca liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy na Mazowszu wyniosła 32 osoby bezrobotne (przed miesiącem – 34; przed rokiem – 55).

Według danych GUS w lipcu br. w urzędach pracy zarejestrowano 23,2 tys. (więcej o 22,7% niż przed miesiącem i mniej o 13,5% niż przed rokiem), a wyrejestrowano 25,3 tys. (mniej o 0,4% niż przed miesiącem i o 5,5% niż przed rokiem) osób bezrobotnych. Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły wciąż najliczniejszą grupę, a ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych wyniósł 72,7% i zwiększył się w skali roku o 1,1 p.proc. Główną przyczyną skreślenia z ewidencji bezrobotnych, która dotyczyła 10,9 tys. osób, było podjęcie zatrudnienia.
 

ZATRUDNIENIE

Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Jak wynika z danych prezentowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie w miesiącu rozpoczynającym III kw.2014 r. utrzymał się wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku, ale jego tempo było wolniejsze niż w trzech poprzednich miesiącach.
 

W lipcu 2014 r. ukształtowało się ono na poziomie 1336,4 tys., co oznacza, że było wyższe niż przed rokiem o 1,3% (wobec wzrostu o 1,7 w czerwcu br., o 1,8% w maju br. i o 1,6% w kwietniu br.). W skali kraju również utrzymał się wzrost przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w ujęciu rocznym (0,8%), w wyniku czego wyniosło ono 5531,0 tys. osób. Na Mazowszu najwięcej osób było zatrudnionych w przemyśle - 347,3 tys. (wzrost r/r o 3,4%; w czerwcu br. wzrost o 6,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych – 299,6 tys. (wzrost r/r o 0,9%; w czerwcu br. wzrost o 0,8%) i transport i gospodarka magazynowa -246,4 tys. (spadek r/r o 2,4%; w czerwcu br. spadek o 2,5%).
 

Jak wynika z analizy danych statystycznych pozytywne zmiany w skali roku zaobserwowano przede wszystkim w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (wzrost o 9,1%; w czerwcu br. wzrost o 5,6%), obsługa nieruchomości (wzrost o 6,4%; w czerwcu br. wzrost o 5,9%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (wzrost o 5,8%; w czerwcu br. wzrost o 5,5%). Jak podał Urząd Statystyczny w Warszawie negatywna tendencja ponownie dotknęła najbardziej następujące sekcje: budownictwo (spadek o 7,5%; w czerwcu br. spadek o 7,1%) oraz transport i gospodarkę magazynową (spadek o 2,4%; w czerwcu br. spadek o 2,5% )

Wykres nr 1. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
na Mazowszu w 2013 r. i 2014 r. (styczeń-lipiec).

.
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 

WYNAGRODZENIE

W lipcu br. miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły w skali roku szybciej niż przed miesiącem i przed rokiem. W analizowanym miesiącu w mazowieckich firmach przeciętna płaca brutto wyniosła 4817,70 zł, czyli o 4,6% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,7% w czerwcu br. i o 2,5% w lipcu ub.r.). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano również w skali kraju - w ujęciu rocznym o 3,5% (taki sam wzrost odnotowano w czerwcu br. i w lipcu ub.r). W rezultacie ukształtowało się ono na poziomie 3964,91 zł.


W lipcu 2014 r. przeciętne wynagrodzenia zwiększyły się we wszystkich sekcjach o znaczącym udziale w zatrudnieniu. Największy wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w skali roku został odnotowany w następujących sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 12,9%), administrowanie i działalność wspierająca (o 6,7%) oraz budownictwo (o 6,6%).

 

 Wykres nr 2. Odchylenia od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w sektorze przedsiębiorstw w podziale na sekcje.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenia brutto zostały odnotowane w firmach należących do sekcji informacja i komunikacja – 7696,07 zł i wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - 7498,46 zł (w obu sekcjach przeciętne wynagrodzenia przekroczyły 50,0% średniego wynagrodzenia w województwie). Najgorzej opłacani byli pracownicy sekcji zakwaterowanie i gastronomia - 3145,96 zł oraz administrowanie i działalność wspierająca - 3160,53 zł (w obu sekcjach o ponad 30,0% niższe od przeciętnego wynagrodzenia w województwie).

 

Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie.


Opracowała: Magdalena Łotocka

Mazowiecki rynek pracy - archiwum

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego