Rynek pracy na Mazowszu w czerwcu 2014 r.

Rynek pracy na Mazowszu w czerwcu 2014 r.

Miesiąc zamykający pierwsze półrocze 2014 r. przyniósł kolejne pozytywne zmiany na mazowieckim rynku pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec czerwca była najniższą z odnotowanych w bieżącym roku, a stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się zarówno w skali miesiąca, jak i roku. Ważnym aspektem poprawy sytuacji są czynniki sezonowe.

 

BEZROBOCIE

Stopa bezrobocia w czerwcu 2014 r. wyniosła w województwie mazowieckim 10,2% i była o 0,3 p.proc. niższa niż przed miesiącem i o 0,8 p.proc. niż przed rokiem. Taka wartość wskaźnika została ostatni raz zanotowana na Mazowszu we wrześniu 2012 r. Spadek bezrobocia zaobserwowano także w skali kraju – o 0,5 mdm i o 1,2 r/r. W rezultacie na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce ukształtowała się na poziomie 12%.

Czerwiec to kolejny miesiąc, w którym odnotowano spadek bezrobocia we wszystkich województwach zarówno skali roku, jak i w ujęciu miesięcznym. W skali miesiąca wartość wskaźnika najbardziej obniżyła się w województwie zachodniopomorskim (o 0,7 p.proc.), zaś w ujęciu rocznym w województwie lubuskim (o 1,9 p.proc.). Na czele rankingu z najniższą stopą bezrobocia wciąż znajduje się Wielkopolska (8,3% - spadek o 0,4 p.proc. mdm). Zestawienie niezmiennie zamyka woj. kujawsko-pomorskie (19,0% - spadek o 0,6 p.proc. mdm). Mazowsze utrzymało drugą pozycję, ale nie zajmuje jej już samodzielnie – w analizowanym miesiącu dołączył do niego region śląski. 

Jak wynika z danych prezentowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie pozytywna tendencja na rynku pracy utrzymała się w całym analizowanym województwie. Stopa bezrobocia obniżyła się zarówno w skali roku, jak i miesiąca w 41 powiatach Mazowsza, a w jednym (sokołowskim) pozostała na poziomie sprzed miesiąca i sprzed roku. Największy spadek w ujęciu rocznym zanotowano w powiecie wyszkowskim (o 3,1 p.proc.), a w ujęciu miesięcznym w powiecie gostynińskim (o 0,9 p.proc.).

Mazowsze nadal pozostaje regionem mocno zróżnicowanym. Dobrze odzwierciedlają to czerwcowe dane. Najniższa stopa bezrobocia ponownie została zaobserwowana w m.st. Warszawa (4,5% - spadek mdm o 0,1 p.proc i r/r o 0,3 p.proc.). Do powiatów o najniższej stopie bezrobocia (poniżej 10,0%) należały, podobnie jak przed miesiącem: warszawski zachodni (6,4% - spadek mdm 0,2 p.proc i r/r o 0,7 p.proc.), grójecki (7,2% - spadek mdm o 0,1 p.proc. i r/r o 1,3 p.proc.), grodziski (7,4% - spadek mdm o 0,3 p.proc. i r/r o 0,7 p.proc.), piaseczyński (8,3% - spadek mdm o 0,3 p.proc i o r/r 0,6.p.proc.), pruszkowski (8,4% - spadek mdm o 0,2 p.proc i r/r o 0,4 p.proc.), otwocki (8,7% - spadek mdm o 0,4 p.proc i r/r o 1,2 p.proc.). Na przeciwległym biegunie (natężenie bezrobocia powyżej 25,0%) znalazły się po raz kolejny powiaty należące do podregionu radomskiego: szydłowiecki (35,9% - spadek mdm o 0,5 p.proc i o r/r 1,4.p.proc.), radomski (28,4% - spadek mdm o 0,4 p.proc i o r/r 1,1.p.proc.) i przysuski (25,6% - spadek mdm o 0,3 p.proc i o r/r 1,2 p.proc.). W analizowanym miesiącu różnica między powiatami o najwyższej (szydłowiecki) i najniższej (m.st.Warszawa) stopie bezrobocia wyniosła 31,4 p.proc.

Liczba osób zarejestrowanych w mazowieckich urzędach pracy na koniec czerwca wyniosła 261 730 osób, co oznacza, że spadła zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2,4%), jak i roku (o 7,1%). Najwięcej bezrobotnych było zarejestrowanych w urzędzie pracy m.st.Warszawa - 52 172 osoby, co stanowiło 19,9% wszystkich zarejestrowanych na Mazowszu. Najmniejszy odsetek w województwie (0,6%) stanowili bezrobotni znajdujący się w rejestrach urzędu pracy w Łosicach –1561 osób.

W analizowanym okresie do mazowieckich urzędów pracy zgłoszono 9,5 tys. ofert zatrudnienia (o 23% mniej niż w maju 2014 r. i o 19,4% więcej niż w czerwcu 2013 r.). W końcu miesiąca liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy na Mazowszu wyniosła 34 osoby bezrobotne (przed miesiącem – 36; przed rokiem – 64. Schodząc do poziomu powiatów, można zaobserwować, że najlepiej pod tym względem sytuacja wyglądała w powiecie sochaczewskim, w którym na 1 ofertę przypadło 5 osób, a najgorzej w powiecie szydłowieckim – 421 osób.

Analiza danych statystycznych pokazuje, że w czerwcu br. w urzędach pracy zarejestrowano 18,9 tys. (mniej o 4,9% niż przed miesiącem i o 8,8% niż przed rokiem), a wyrejestrowano 25,5 tys. (mniej o 10,3% niż przed miesiącem i o 3,8% niż przed rokiem) osób bezrobotnych. Główną przyczyną skreślenia z ewidencji bezrobotnych, która dotyczyła 11,2 tys. osób, było podjęcie zatrudnienia. Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły wciąż najliczniejszą grupę, a ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych wyniósł 74,4% i zwiększył się w skali roku o 3,1 p.proc.

ZATRUDNIENIE

Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Jak pokazują dane Urzędu Statystycznego w Warszawie w ostatnim miesiącu pierwszego półrocza utrzymał się wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze mazowieckich przedsiębiorstw w ujęciu rocznym. W czerwcu 2014 r. ukształtowało się ono na poziomie 1331,4 tys., co oznacza, że było wyższe niż przed rokiem o 1,7% (wobec wzrostu o 1,8% w maju br. i spadku o 1,2% w czerwcu ub. roku). W skali kraju również utrzymał się wzrost przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w ujęciu rocznym (0,7%), w wyniku czego wyniosło ono 5526,1 tys. osób.

Na Mazowszu najwięcej osób było zatrudnionych w sekcjach: przemysł - 346,2 tys. (wzrost r/r o 6,4%; w maju br. wzrost o 7,0%), handel; naprawa pojazdów samochodowych – 299,3 tys. (wzrost r/r o 0,8%; w maju br. wzrost o 0,4%) oraz transport i gospodarka magazynowa -246,2 tys. (spadek r/r o 2,5%; w maju br. spadek o 2,8%).

Jak wynika z analizy danych statystycznych pozytywne zmiany w skali roku zaobserwowano przede wszystkim w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 31,1%; w maju br. wzrost o 39,8%), obsługa nieruchomości (wzrost o 5,9%; w maju br. wzrost o 6,0%) administrowanie i działalność wspierająca (wzrost o 5,6%; w maju br. wzrost o 7,7%). Jak podał Urząd Statystyczny w Warszawie negatywna tendencja ponownie najbardziej dotknęła następujące sekcje: budownictwo (spadek o 7,1%; w maju br. spadek o 6,9%) oraz transport i gospodarkę magazynową (o 2,5%).

WYNAGRODZENIE

Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie w czerwcu br. miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły w skali roku wolniej niż przed miesiącem, ale szybciej niż przed rokiem. W analizowanym miesiącu w mazowieckich firmach przeciętna płaca brutto wyniosła 4762,79 zł, czyli o 3,7% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 6,7% w maju br. i o 1,3% w czerwcu ub.r.). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano również w skali kraju - w ujęciu rocznym o 3,5% (wobec wzrostu o 4,8% w maju br. i o 1,4% w czerwcu ub.r). W rezultacie ukształtowało się ono na poziomie 3943,01 zł.

W czerwcu 2014 r. największy wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w skali roku został na Mazowszu odnotowany w następujących sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 9,0%), budownictwo (o 7,8%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 6,2%). Nieznaczenie gorzej niż przed rokiem zarabiały osoby zatrudnione w obsłudze rynku nieruchomości (o 0,6%) oraz przetwórstwie przemysłowym (0,1%).

Najwyższe przeciętne wynagrodzenia brutto zostały odnotowane w firmach należących do sekcji informacja i komunikacja – 7380,87 zł oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 7380,97 zł (w obu sekcjach przeciętne wynagrodzenia przekroczyły 55,0% średniego wynagrodzenia w województwie). Najgorzej opłacani byli pracownicy sekcji administrowanie i działalność wspierająca - 3048,12 zł oraz zakwaterowanie i gastronomia - 3226,77 zł (odpowiednio o 36,0% i 32,3% niższe od przeciętnego wynagrodzenia w województwie).

 INFOGRAFIKA

 Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie.

                                                                                                          Opracowała: Magdalena Łotocka 

 Mazowiecki rynek pracy - archiwum  

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego