Rynek pracy i gospodarka na Mazowszu w lipcu 2013 r. (komentarz i infografika)

Rynek pracy i gospodarka na Mazowszu w lipcu 2013 r. (komentarz i infografika)

W lipcu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu osiągnęła 11,1%, co oznacza, że utrzymała się ona na poziomie sprzed miesiąca (w Polsce - 13,1%; spadek o 0,1 pkt. proc.). W rankingu województw Mazowsze zajęło po raz kolejny drugie miejsce (najwyżej było woj. wielkopolskie – 9,6%; najniżej woj.warmińsko-mazurskie – 20,2%). Sytuacja w powiatach woj.mazowieckiego jest nadal zróżnicowana. W lipcu b.r. najwyższa stopa bezrobocia została odnotowana w powiatach szydłowieckim – 37,1% i radomskim – 30,0% (wzrost w skali roku odpowiednio o 1,5 pkt. proc. i o 0,9% pkt. proc.). W najlepszej sytuacji jest nadal m.st. Warszawa ze stopą bezrobocia 4,9% (wobec 4,0% w analogicznym okresie ub. r.). W lipcu 2013 r. wzrost stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich powiatach województwa (najwyższy w wołomińskim – o 2,7 pkt. proc i legionowskim – o 2,6 pkt.proc).


W lipcu b.r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw na Mazowszu wyniosło 1319,7 tys. Kolejny raz zanotowano spadek w skali roku, choć był on już mniejszy niż w poprzednich miesiącach i wyniósł tylko 0,4,% (wobec spadku o 1,2% w czerwcu b.r., 1,4% w maju b.r. i 1,5% w kwietniu b.r.). Podobnie jak w całym kraju najbardziej przyczyniła się do tego sytuacja w branży budowlanej, w której spadek zatrudnienia wyniósł 9,1%. Zmniejszyło się również w skali roku zatrudnienie w obsłudze nieruchomości (o 8,5%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 3,4%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 2,3%). Z kolei wzrost odnotowano w takich branżach jak: w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 34,3%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 6,8%) oraz ad-ministrowaniu i działalności wspierającej (o 3,7%).


Dynamicznej rosną przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. W lipcu b.r. było na poziomie 4 607,40 zł, co oznacza, że było o 2,5% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,3% w czerwcu br. i o 2,0% w lipcu ub. roku). Najwyższy wzrost odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 17,7%), obsłudze rynku nieruchomości (o 12,4%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 3,9%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 3,5%). Spadek przeciętnych wynagrodzeń nadal obserwowany jest w budownictwie (o 6,5%). Najwyższe przeciętne wynagrodzenia kolejny miesiąc odnotowano w sekcjach informacja i komunikacja (7 258,42 zł) i działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
 

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego