Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w grudniu 2012 r.

Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w grudniu 2012 r.

W XII 2012 załamanie produkcji sprzedanej przemysłu w skali kraju: -10,6% r/r w cenach stałych. Znacz-ny wpływ mniejszej liczby dni roboczych. Najmniejszy spadek w segmencie dóbr związanych z energią
i konsumpcyjnych nietrwałych. Dalszy spadek zamówień w przemyśle.


W woj. mazowieckim również pogorszenie dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z XI 2012, ale spadek 2-krotnie mniejszy niż w skali kraju (-5,7% r/r). Wzrost w dwóch kluczowych dla Mazowsza branżach (energetycznej i chemicznej).


W budownictwie w skali kraju ciąg dalszy recesji. W XII 2012 głęboki spadek produkcji budowlano-montażowej (-24,8% r/r w cenach stałych, tj. -25,8% r/r w cenach bieżących). Spadek produkcji we wszystkich głównych segmentach rynku budowlanego.


W woj. mazowieckim w XII 2012 załamanie produkcji budowlano-montażowej (spadek o 41,4% r/r
w cenach bieżących; znaczne pogorszenie w stosunku do wyniku z XI 2012). Głębokie spadki zarówno
w zakresie budowy budynków i robót specjalistycznych, jak też obiektów inżynierii lądowo-wodnej.


W XII 2012 w skali kraju sezonowe ożywienie w handlu detalicznym w porównaniu z XI 2012, jednakże
w ujęciu rocznym spadek sprzedaży po raz pierwszy od 2005 r. (o 2,5% r/r w cenach bieżących, tj. o 3,6% r/r w cenach stałych). Najsilniejszy wzrost sprzedaży w supermarketach oraz placówkach z meblami
i sprzętem RTV/AGD.


W woj. mazowieckim również sezonowe ożywienie w handlu detalicznym, ale w ujęciu rocznym spadek głębszy niż w skali kraju (-3,3% r/r). Wzrosty sprzedaży jedynie w placówkach z meblami i sprzętem RTV/AGD oraz odzieżą i obuwiem (wyższe niż w skali kraju).


W skali kraju powolne pogłębianie się spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (-0,5% r/r), po-dobnie w przypadku ogółu pracujących. Wzrost stopy bezrobocia w ujęciu rocznym (o 0,9 pkt. proc. do poziomu 13,4%) zarówno z powodu przyrostu liczby osób aktywnych zawodowo, jak i spadku liczby pracujących. Nieznaczne spowolnienie dynamiki średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (2,4% r/r; realnie na poziomie sprzed roku z powodu spadku inflacji).


Wskaźniki rynku pracy dla woj. mazowieckiego gorsze niż w skali kraju. W woj. mazowieckim przyspie-szenie spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw do -0,7% r/r. Głębszy spadek ogólnej liczby pra-cujących (-3,6% r/r), powodujący wzrost liczby bezrobotnych. W rezultacie wzrost stopy bezrobocia do 10,8% (tj. o 1 pkt. proc. r/r). Spowolnienie dynamiki średniego wynagrodzenia do 1,3% r/r (spadek
w ujęciu realnym o ponad 1% r/r).


W XII 2012 dalszy spadek inflacji CPI (do 2,4% r/r) w efekcie spowolnienia dynamiki cen paliw i wydat-ków na zdrowie, a także umocnienia się złotego. Oczekiwanie na kolejną decyzję RPP
(w II 2012) o cięciu stóp NBP.


W XII 2012 nieznaczne pogorszenie nastrojów konsumenckich, zarówno dotyczących sytuacji bieżącej, jak i prognozy. Wskaźniki wyprzedzające bardziej ujemne niż bieżące. W I 2013 lekka poprawa nastro-jów bieżących w stosunku do XII 2012, ale pogorszenie w ujęciu rocznym. W I 2013 prognozy gorsze niż w XII 2012 i I 2012.


W XII 2012 stabilny wskaźnik syntetyczny koniunktury w gospodarce w porównaniu z XI 2012 (korzyst-niejsze oceny diagnostyczne i gorsze prognostyczne), ale pogorszenie w ujęciu rocznym. W I 2013 pogor-szenie wskaźnika zarówno w stosunku do XII 2012, jak i I 2013.

Wiecej informacji na barometr.mazowsze.pl

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego