Ochrona danych osobowych

Obowiazek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, tzw. RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres mailowy wup@wup.mazowsze.pl, telefonicznie (22) 578 44 00 lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się poprzez adres mailowy iod@wup.mazowsze.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z zadań realizowanych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy, a także z zakresu polityki rynku pracy.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

  • przepisy RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),
  • przepisy z zakresu postępowania administracyjnego
  • przepisy z zakresu polityki rynku pracy
  • inne związane z działalnością Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. innym administratorom lub podmiotom przetwarzającym, z którymi WUP zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

  • Wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • Wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy,

Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez WUP.

 

 

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego