Publikacje w CI

Sortuj: Liczba zasobów na stronie: wyszukaj

Celem opracowania jest zaprezentowanie aktualnego obrazu m.st. Warszawy i zjawisk charakterystycznych dla rozwoju stolicy. Przedmiotem opisu statystycznego jest sytuacja społeczno- ospodarcza...

nr katalogowy: S_5 czytaj całość »

W raporcie podjęto próbę zdefiniowania i wyjaśnienia najważniejszych problemów występujących na polskim rynku pracy. Wskazano także kierunki działań, które można podjąć w celu ich...

nr katalogowy: Rz,rp_28 czytaj całość »

Raport opracowano w ramach projektu "Przygotowanie i publikacja raportu Zatrudnienie w Polsce w latach 2006-2007".

nr katalogowy: Rz.rp_27 czytaj całość »

Raport oprcowano w ramach projektu "Przygotowanie i publikacja raportu Zatrudnienie w Polsce w latach 2006-2007". Szczególnie skoncentrowano się na stronie popytowej rynku pracy w jej wymiarze...

nr katalogowy: Rz.rp_25 czytaj całość »

Raport został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce. Publikacja charakteryzuje problemy rekrutacyjne, wynagrodzenia i wizerunek marki pracodawcy.

nr katalogowy: Rz.rp_24 czytaj całość »

W publikacji przedstawiono projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością.

nr katalogowy: AP_1 czytaj całość »

Publikacja została wydana w ramach projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej" realizowanego przy udziale środków EFS.

nr katalogowy: NGO_9 czytaj całość »

W publikacji przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród dwóch kategorii cudzoziemców narodowości czeczeńskiej: oczekujących na decyzję w sprawie nadania statustu uchodźcy i...

nr katalogowy: RP.c_3 czytaj całość »

W broszurze określone zostały minimalne wymagania w zakresie informacji i promocji, jakie spoczywają na beneficjentach RPO WM 2007-2013.

nr katalogowy: Md.w_4 czytaj całość »
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego