Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ - szanse i ograniczenia. Analiza desk research

Autor: Błędowski Piotr, Szuwarzyński Andrzej
Wydawca: PBS DGA Sp. z o.o. i Human Capital Business Sp. z o.o.
Data wydania: 2009
Data publikacji: 26.01.2012
Miejsce publikacji: Sopot
Nr katalogowy: Md.p_47
Zakres geograficzny: cała Polska
Zakres tematyczny:
  • Bezrobocie
  • Zatrudnienie
  • Grupy defaworyzowane
  • Charakterystyka rynku pracy
  • Polityka rynku pracy
  • Aktywizacja zawodowa
  • Fundusze europejskie
  • Demografia
Typ:
  • Opracowanie
Słowa kluczowe: edukacja zawodowa osob wieku 50+, zarządzanie wiekiem, zagrożenie bezrobociem i aktywizacja zawodowa, problematyka zatrudnienia i mobilności, województwo mazowieckie, rynek pracy,zatrudnienie
Opis publikacji:

Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu: Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie mazowieckim. Ma ono na celu wskazanie kierunków, w jakich powinny być prowadzone działania zmierzające do zwiększenia aktywności pracowników 50+ na rynku pracy.

NASZE NARZĘDZIA

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego