Telepraca – rozwiązanie dla aktywnych seniorów?

Telepraca – rozwiązanie dla aktywnych seniorów?

W dzisiejszych czasach wymagania w stosunku do pracowników są bardzo wysokie, a rynek pracy nasycony. Problemy ze znalezieniem pracy mają zarówno studenci, jak i seniorzy. Osoby starsze posiadające takie same kwalifikacje jak ich młodsi koledzy, często z racji wieku mają słabszą pozycję na rynku pracy. Jak zatem najlepiej poradzić sobie ze zmieniającymi się wymogami pracy? Czy osoby po 50. roku życia mogą im sprostać? Doskonałym rozwiązaniem jest telepraca, która - jako elastyczna forma zatrudnienia - stwarza możliwości pracy dla grup stale zagrożonych bezrobociem, do których - oprócz kobiet wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych - należą także osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Według badań przeprowadzonych przez PBS DGA( Badania realizowane w ramach projektu „Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 w województwie mazowieckim” przez PBS DGA Sp.z o.o i Human Capital Business Sp.z o.o), aż 40% pięćdziesięciolatków deklaruje chęć pracy w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia.

 

Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50 powinna być podejmowana w interesie wszystkich. W wyniku procesu starzenia się społeczeństwa coraz więcej młodych ludzi musi pracować na system emerytalny. Może okazać się, że składki osób pracujących nie są w stanie pokryć zobowiązań emerytalnych, dlatego tak ważna jest aktywizacja osób starszych i opóźnienie momentu ich odejścia z życia zawodowego.

Za aktywizacją zawodową pracobiorców 50 przemawiają co najmniej trzy czynniki:
• potrzeby rynku pracy, zwłaszcza w tych sektorach, w których doświadczenie zawodowe i cechy osób w tym wieku, są szczególnie pożądane;
• przebieg procesów demograficznych, polegających m.in. na zmniejszeniu liczebności kolejnych roczników wchodzących w wiek produkcyjny, a tym samym coraz bardziej odczuwalnych zmianach w poziomie i strukturze podaży siły roboczej;
• konieczność zapewnienia dochodów umożliwiających godne życie w coraz dłużej trwającym okresie starości.

 

Niska aktywność zawodowa grupy starszych pracowników wynika często z uzyskania wcześniejszych świadczeń emerytalnych, ale również złego stanu zdrowia, bądź przekonania o niemożliwości podjęcia pracy. Zatrudnienie na zasadach telepracy jest alternatywną opcją znalezienia zajęcia. Telepraca jest formą zatrudnienia charakteryzującą się stałym, systematycznym i regularnym wykonywaniem przez pracownika pracy poza przedsiębiorstwem (siedzibą firmy), z wykorzystaniem technologii informatycznych. Podstawą telepracy jest zadaniowy model wykonywania obowiązków. Pracownik rozliczany jest nie tyle z liczby przepracowanych godzin, ile z określonych zadań, które zobowiązany jest wykonać. Natomiast pracodawca wdrażający taką formę zatrudnienia w swoim przedsiębiorstwie może ograniczyć koszty nawet do 30–40% oraz pozyskać pracowników niedostępnych w pełnym wymiarze godzin. Dzięki elastycznej formie zatrudnienia seniorzy mogą przedłużyć swoją aktywność zawodową, jednocześnie poprawiając swoją sytuację finansową.


Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi przez PBS DGA, aż 40% osób po 50 roku życia deklaruje chęć podjęcia elastycznych form zatrudnienia. Do najbardziej akceptowanych zaliczono zadaniowy czas pracy oraz zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin. Telepraca otworzy przed osobami w wieku emerytalnym możliwości kontynuowania pracy oraz pozyskania dodatkowych środków na utrzymanie. Istotny jest także fakt, że telepracownik uzyskuje takie same prawa, jak osoba zatrudniona w biurze firmy. Liczba chętnych do podjęcia telepracy świadczy o potrzebie propagowania takiej formy zatrudnienia i zachęcania do jej wdrożenia. Należy pamiętać, że dzięki aktywizacji seniorów korzyści odniesie całe społeczeństwo.


Marcin Opas - Prezes Zarządu FIRMY 2000 Sp. z o.o., Zarządzający Usługą
Telepraca - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach


Telepraca to elastyczna forma zatrudnienia na odległość, która cały czas zyskuje na popularności. Sprzyja temu usługa realizowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która będzie trwać do lutego 2012 roku. Usługa ma na celu popularyzację zatrudnienia telepracowników przez polskich przedsiębiorców. W ramach działań na terenie całej Polski trwają dofinansowane szkolenia, w których weźmie udział, co najmniej 2000 właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, świadczone są również usługi doradcze. Usługa „Telepraca nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, realizowana w ramach projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Więcej informacji na www.telepraca.gov.pl
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego