Seminarium Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego w Sandomierzu

Seminarium Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego w Sandomierzu

Przedstawiciele Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Zbigniew Stanik i Katarzyna Kozakowska, uczestniczyli w seminarium ponadregionalnym pt. „Polityka zatrudnienia w strategiach rozwoju regionalnego - rola instytucji dialogu społecznego w procesie konsultowania i monitorowania polityk regionalnych w obszarze rynku pracy”, które odbyło się w dniach 20-21 lutego br. w Sandomierzu. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Akademia rozwoju i współpracy Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego” realizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim.


Seminarium zdominowała dyskusja na temat formuły, jaką powinny przyjąć konsultacje społeczne dotyczące planowania strategicznego w regionach, w szczególności w obszarze regionalnej polityki rynku pracy. Zastanawiano się także nad możliwością średnio- i długookresowego prognozowania zjawisk zachodzących na rynku pracy. Zagadnienia te poruszono podczas dwóch paneli dyskusyjnych: „Oczekiwania partnerów społecznych wobec zapisów strategii regionalnych w zakresie polityki rynku pracy” oraz „Planowanie strategiczne i prognozowanie w obszarze rynku pracy – czy to jest w ogóle możliwe?”. Wśród panelistów znaleźli się m.in. przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców, sektora pozarządowego oraz jednostek samorządowych. Do udziału w dyskusjach panelowych zaproszony został także Zbigniew Stanik – kierownik Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.


Seminarium było okazją do zaprezentowania stanowisk partnerów dialogu społecznego, co ma szczególne znaczenie w momencie, w którym samorządy województw pracują nad aktualizacją regionalnych strategii rozwoju na kolejne lata.

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego