Rynek pracy na Mazowszu w sierpniu 2014 r.

Rynek pracy na Mazowszu w  sierpniu 2014 r.

Informacje podane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że sytuacja na rynku pracy była lepsza niż przed rokiem. W ujęciu miesięcznym odnotowano nieznaczny spadek stopy bezrobocia rejestrowanego zarówno na Mazowszu, jak i w skali kraju. W sierpniu br. utrzymał się wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku, a jego tempo było podobne do zaobserwowanego w poprzednim miesiącu.

 

BEZROBOCIE
Zgodnie z sierpniowymi danymi stopa bezrobocia rejestrowanego zarówno w województwie mazowieckim, jak i w skali kraju obniżyła się miesiąc do miesiąca o 0,1 p.proc., co oznacza, że ukształtowała się odpowiednio na poziomie 10,1% i 11,7%. Analizując zmiany w poziomie bezrobocia w stosunku do sierpnia 2013 r., można zaobserwować znaczącą poprawę sytuacji. W skali Polski wartość wskaźnika była niższa o 1,3 p. proc, a na Mazowszu – o 0,9 p.proc.

Sierpień był kolejnym miesiącem, który charakteryzował się spadkiem bezrobocia we wszystkich województwach w skali roku. Największe obniżenie wartości wskaźnika r/r – podobnie jak miało to miejsce w lipcu - odnotowano w woj.lubuskim (o 2,3 p.proc.).

W ujęciu miesięcznym obniżenie bezrobocia było nieznaczne, ale należy zauważyć, że poprawę sytuacji zaobserwowano – tak jak w skali roku - we wszystkich regionach. W rankingu województw z najniższą stopą bezrobocia niezmiennie na pierwszym miejscu znajdowała się Wielkopolska z wartością wskaźnika 8,1% (spadek mdm o 0,1 p.proc.). Mazowsze, które przez długi czas zajmowało drugą pozycję w zestawieniu, obecnie przesunęło się już na czwarte miejsce – przed nim znajdują się (oprócz woj. wielkopolskiego) województwa śląskie (9,9%; spadek mdm o 0,2 p.proc.) i małopolskie (10,0%; spadek mdm o 0,1 p.proc). Ranking regionów po raz kolejny zamknęło województwo warmińsko-mazurskie (18,4%; spadek mdm o 0,2p.proc.).
 

Mapa. Natężenie stopy bezrobocia w poszczególnych województwach (z zaznaczeniem Mazowsza oraz województw z najniższą i najwyższą stopą bezrobocia) na koniec sierpnia 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Dane prezentowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie pokazały, że sierpień był kolejnym miesiącem, w którym – podobnie jak w lipcu - utrzymał się wzrost bezrobocia w części mazowieckich powiatów. W skali miesiąca wartość wskaźnika wzrosła o 0,3 p.proc. w makowskim, o 0,2 p.proc. w przysuskim i legionowskim oraz o 0,1 p.proc.w: sierpeckim, łosickim, ostrołęckim, grodziskim, sochaczewskim i piaseczyńskim). W 25 powiatach odnotowano spadek bezrobocia (największy w płockim – o 0,6 p.proc.), a w 8 powiatach wartość wskaźnika pozostała bez zmian. W ujęciu rocznym sytuacja przedstawiała się korzystniej – stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich powiatach. Największy spadek zanotowano w powiecie wyszkowskim (o 4,0 p.proc.).

Mazowsze jest liderem większości statystyk ekonomiczno-gospodarczych, a jednocześnie wyróżnia się bardzo dużym zróżnicowaniem wewnętrznym. W analizowanym miesiącu ponownie było to bardzo widoczne. Najniższa stopa bezrobocia po raz kolejny została zaobserwowana w podregionie powiat m.st. Warszawa – (4,6% - bez zmian w stosunku do lipca 2014 r. i o 0,3 p.proc. niższa niż sierpniu 2013 r.). Kolejne miejsca zajęły powiaty warszawski zachodni (8,4% - spadek mdm o 0,1 p.proc. i spadek r/r o 0,8 p.proc.) i warszawski wschodni (13,3% - bez zmian w stosunku do lipca 2014 r. i spadek r/r o 0,9 p.proc). Gorzej sytuacja wyglądała w podregionach ostrołęcko-siedleckim (14,4% - spadek mdm o 0,2 p.proc. i spadek o 1,7 p.proc. r/r) i ciechanowsko-płockim (16,7% - spadek mdm o 0,2 p.proc. i spadek o 1,4 p.proc. r/r). Na ostatnim miejscu uplasował się podregion radomski (22,3% - spadek mdm o 0,2 p.proc. r. i o r/r o 1,7 p.proc.).
 

Wykres. Stopa bezrobocia w wybranych powiatach Mazowsza
na tle województwa i kraju (w sierpniu 2013 r., lipcu 2014 r. i sierpniu 2014 r.)
.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
 

Rozbieżności w regionie są jeszcze bardziej widoczne, kiedy analiza przenosi się na poziom powiatów. Najniższa stopa bezrobocia ponownie została odnotowana w m.st. Warszawa (4,6%). Do powiatów o najniższej stopie bezrobocia (poniżej 10,0%) należały w analizowanym miesiącu: warszawski zachodni (6,1% - bez zmian mdm i spadek r/r o 0,8 p.proc.), grójecki (6,9% - spadek mdm o 0,3 p.proc. i spadek r/r o 1,3 p.proc.), grodziski (7,3% - wzrost mdm o 0,1 p.proc. i spadek r/r o 0,9 p.proc.), pruszkowski (7,8% - spadek mdm o 0,2 p.proc i spadek r/r o 0,9 p.proc.), piaseczyński (8,0% - wzrost mdm o 0,1 p.proc. i spadek o r/r 0,3.p.proc.) oraz otwocki (8,6% - bez zmian mdm i spadek r/r o 1,4 p.proc.). Na przeciwległym biegunie (natężenie bezrobocia powyżej 25,0%) znalazły się ponownie powiaty należące do podregionu radomskiego: szydłowiecki (35,3% - spadek mdm
o 0,3 p.proc i spadek r/r o 2,4.p.proc.), radomski (28,1% - spadek mdm o 0,2 p.proc i spadek r/r o 1,6.p.proc.) oraz przysuski (25,3% - wzrost mdm o 0,2 p.proc i spadek r/r o 1,6 p.proc.).
 

W końcu sierpnia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w polskich urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1853,2 tys., z czego 13,9% stanowiły osoby zamieszkujące województwo mazowieckie. W świetle danych rejestrowych w sierpniu 2014 r. liczba bezrobotnych w 42 powiatach województwa mazowieckiego spadła do poziomu 258,0 tys. osób (o 0,6% mdm i o 8,5% r/r). W skali miesiąca dynamika zmian na szczeblu powiatowym była zróżnicowana (od -3,8% - powiat płocki do 1,5% - powiat makowski). Najwięcej bezrobotnych było zarejestrowanych w urzędzie pracy m.st.Warszawa – 52 184 osoby, co stanowiło 20,2% wszystkich zarejestrowanych na Mazowszu. Najmniejszy odsetek w województwie (0,6%) stanowili bezrobotni znajdujący się w rejestrach urzędu pracy w Łosicach – 1592 osób.


W sierpniu 2014 r. do powiatowych urzędów pracy na Mazowszu zgłoszono 10,0 tys. ofert, czyli mniej niż przed miesiącem i więcej niż przed rokiem (odpowiednio o 5,3% i 27,3%). Na koniec analizowanego miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało w regionie 36 osób bezrobotnych. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. liczba ofert spadła - wówczas wynosiła 55 osób.

Według danych GUS w lipcu br. w urzędach pracy zarejestrowano 20,7 tys. (mniej o 10,7% niż przed miesiącem i więcej o 8,9% niż przed rokiem), a wyrejestrowano 22,3 tys. osób bezrobotnych (mniej o 12,2% niż przed miesiącem i mniej o 1% niż przed rokiem). Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły wciąż najliczniejszą grupę, a ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych wyniósł 76,0% i zwiększył się w skali roku o 2,7 p.proc. Główną przyczyną skreślenia z ewidencji bezrobotnych, która dotyczyła 10,1 tys. osób, było podjęcie zatrudnienia.

ZATRUDNIENIE
Przeciętne zatrudnienie na Mazowszu ukształtowało się w sierpniu na poziomie 1336,7 tys. osób (to 24,1% wyniku ogólnopolskiego), co oznacza, ze tempo wzrostu było podobne do zaobserwowanego w poprzednim miesiącu i wyniosło 1,2% (wobec wzrostu o 1,3% w lipcu br.). W porównaniu z wcześniejszym kwartałem br. można jednak zaobserwować tendencję spadkową - w czerwcu br. było to 1,7% w maju br. – 1,8%, a w kwietniu br. – 1,6%). W skali kraju również utrzymało się podobne jak przed miesiącem tempo wzrostu przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w ujęciu rocznym (0,7%; w lipcu br.– 0,8%) i wyniosło ono 5534,6 tys. osób.

Niezmiennie na Mazowszu najwięcej osób zatrudnionych było w: przemyśle – 347,3 tys. (wzrost r/r – o 3,3%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 299,6 tys. (wzrost r/r – 1,2%) oraz transporcie – 246,7 tys. (spadek r/r o 2,2%). Ten sam rozkład pracujących w poszczególnych sekcjach można zaobserwować w danych ogólnopolskich.

Jak wynika z danych GUS największy wzrost zanotowano w tych samych, co w lipcu br., sekcjach o znaczącym udziale w zatrudnieniu. Należały do nich: administrowanie i działalność wspierająca (wzrost o 6,9%; w lipcu br. wzrost o 9,1%; w czerwcu br. wzrost o 5,6%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (wzrost o 5,4%; w lipcu br. o 5,8%; w czerwcu br. wzrost o 5,5%) oraz obsługa nieruchomości (wzrost o 4,7%; w lipcu br. wzrost o 6,4%; w czerwcu br. wzrost o 5,9%). Jak podał Urząd Statystyczny w Warszawie negatywna tendencja kolejny miesiąc z rzędu dotknęła najbardziej następujące sekcje: budownictwo (spadek o 8,5%; w lipcu br. o 7,5%; w czerwcu br. spadek o 7,1%) oraz transport i gospodarkę magazynową (spadek o 2,2%; w lipcu br. spadek o 2,4%; w czerwcu br. spadek o 2,5% ).


WYNAGRODZENIE
W sierpniu 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły wolniej niż w poprzednich miesiącach i szybciej niż przed rokiem. Na Mazowszu w analizowanym miesiącu ukształtowało się ono na poziomie 4707,48 zł, co oznacza kwotę wyższą niż przed rokiem o 2,9% (w lipcu br.– wzrost o 4,6%; w sierpniu ub.r. – wzrost o 2,6%). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano również w skali kraju - w ujęciu rocznym o 3,5% (taki sam wzrost odnotowano w lipcu br.). W rezultacie ukształtowało się ono na poziomie 3893,23 zł. W sierpniu br. różnica między najwyższą płacą (w woj. mazowieckim), a najniższą (w woj. warmińsko-mazurskim) wyniosła 1562,86 zł.

Tabela. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych województwach w sierpniu 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W lipcu 2014 r. przeciętne wynagrodzenia zwiększyły się w większości sekcji o znaczącym udziale w zatrudnieniu. Największy wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w skali roku został odnotowany w następujących sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 6,9%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 12,9%). Jak wynika z informacji publikowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie spadek wynagrodzeń wystąpił w sekcji zakwaterowaniei gastronomia (o 0,9%).

Dane statystyczne pokazują, że na Mazowszu nadal najlepiej zarabiają osoby zatrudnione w firmach należących do sekcji: informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w nich odpowiednio: 7919,72 zł (68,2% średniego wynagrodzenia w województwie) i 7258,25 zł (54,2% średniego wynagrodzenia w województwie). Najniższe płace wystąpiły w zakwaterowaniu i gastronomii (3022,16 zł - o 35,8% niższe od średniej na Mazowszu) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (3131,45 zł – o 33,5% niższe od średniej na Mazowszu).


Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie.


Opracowała: Magdalena Łotocka

Mazowiecki rynek pracy - archiwum

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego