Rynek pracy na Mazowszu w sierpniu 2013 r.

Rynek pracy na Mazowszu w sierpniu 2013 r.

 

Na Mazowszu stopa bezrobocia rejestrowanego (11,1%) utrzymała się na tym samym poziomie trzeci miesiąc z rzędu. Jednakże sytuacja na rynku pracy jest wciąż trudniejsza niż przed rokiem - w porównaniu do sierpnia ub. r. odnotowano wzrost o 1,0 pkt proc., najwyższy spośród wszystkich województw.


BEZROBOCIE

Analizując dane GUS widać, że podobnie sytuacja kształtuje się w całym kraju. Na koniec sierpnia 2013 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 13,0%, co oznacza, że była o 0,6 pkt proc. wyższa niż w analogicznym okresie ub. r. (w ujęciu miesiąc do miesiąca - spadek o 0,1 pkt proc.).W związku z kończącym się okresem prac sezonowych można prognozować, że w kolejnych miesiącach wskaźnik bezrobocia będzie wzrastał.


Niezmiennie w rankingu województw Mazowsze zajmuje drugą pozycję (ex aequo z województwem śląskim). Najniższym bezrobociem w kraju cechuje się Wielkopolska (stopa bezrobocia - 9,5%). Na drugim biegunie znajduje się wciąż województwo warmińsko - mazurskie, ze wskaźnikiem na poziomie 20,2%.


Województwo mazowieckie wciąż odznacza się wewnętrznie dużym zróżnicowaniem. Warszawa oraz dwa graniczące z nią podregiony - warszawski wschodni i warszawski zachodni są liderem pod względem rozwoju społeczno - gospodarczego. Widać to m.in. obserwując wskaźnik bezrobocia, gdyż na tych właśnie obszarach po raz kolejny osiągnął on najmniejsze wartości. Tradycyjnie w najlepszej sytuacji jest m.st. Warszawa, w którym stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca i wyniosła 4,9% (w sierpniu 2012 r. - 4,1%). Najniższym natężeniem bezrobocia (poniżej 10,0%) charakteryzują się również powiaty: warszawski zachodni (6,8%), grodziski (8,1%), grójecki (8,3%), piaseczyński (8,5%) i pruszkowski (8,9%). Najgorzej sytuacja wygląda w podregionie radomskim – w sierpniu b.r. średnia w podregionie wyniosła 23,9%. Najbardziej zawyżają ją powiat szydłowiecki z najwyższą w całym kraju stopą bezrobocia na poziomie 37,3% oraz powiat radomski ze wskaźnikiem o wartości 30,1%. Mimo okresu prac sezonowych aż w 13 powiatach odnotowano wzrost stopy bezrobocia w ujęciu miesiąc do miesiąca (najwyższy o 0,3 pkt proc. w powiatach: gostynińskim i sokołowskim). Analiza danych statystycznych pokazuje, że w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. bezrobocie zwiększyło się w większości mazowieckich powiatów. Wyjątek stanowiły powiaty: białobrzeski i nowodworski, w których obniżyło się (odpowiednio o 0,4 pkt proc. i o 0,1 pkt proc.) oraz żuromiński, w którym pozostało na poziomie sprzed roku. Najwyższy wzrost odnotowano w powiatach: wołomińskim (o 2,6 pkt proc.)oraz legionowskim i mińskim (po 2,2 pkt proc.).


Z analizy danych powiatowych urzędów pracy na Mazowszu wynika, że w końcu sierpnia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 282,0 tys.osób. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednim rokiem była większa aż o 27,1 tys. (tj. o 10,6%), a z lipcem br. o 0,2 tys. (tj. o 0,1%). Ponadto odnotowano wzrost udziału kobiet w ogóle bezrobotnych w ujęciu miesiąc do miesiąca (z poziomu 47,8% do 48,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych) oraz w skali roku
(w sierpniu ub. roku wynosił 49,6%).

 

Wykres nr 1. Stopa bezrobocia w wybranych powiatach Mazowsza na tle województwa i kraju

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

ZATRUDNIENIE

Zmiany dotyczące zatrudnienia w woj. mazowieckim korespondują z trendem ogólnopolskim. W sierpniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe niż przed rokiem, ale tempo spadku nieco zwolniło w porównaniu z minionymi miesiącami. Na Mazowszu wyniosło ono 1321,4 tys. osób i było o 0,2% mniejsze niż przed rokiem (wobec spadku o 0,4% w lipcu br. i o 1,2%w czerwcu br.). Nadal, podobnie jak w całym kraju, najgorzej sytuacja wygląda w branży budowlanej - w sierpniu br. spadek wyniósł 9,4% (w lipcu br. 9,1%). Zatrudnienie zmniejszyło się również w: obsłudze rynku nieruchomości (o 8,2%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 3,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 2,2%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 1,0%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 0,8%). Natomiast po raz kolejny odnotowano poprawę w branżach takich, jak: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 34, 4%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 7, 6%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (o 6,2%).
 

Niezmiennie na Mazowszu najwięcej osób zatrudnionych było w: przemyśle – 336,4 tys. (w lipcu br. - 335,8 tys.), handlu – 296,1 (w lipcu br. 297 tys.) oraz transporcie – 252,4 tys. (bez zmian w stosunku do w lipca br.). Ten sam rozkład pracujących w poszczególnych sekcjach można zaobserwować w danych ogólnopolskich.

 

Wykres nr 2. Przeciętne zatrudnienie w mazowieckich przedsiębiorstwach (w tys.) według sekcji – VIII 2013 r.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

WYNAGRODZENIA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw nadal rośnie dynamiczniej, zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z poprzednim miesiącem. W sierpniu br. wyniosło ono 4576, 96 zł i było o 2,6% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,5% w lipcu br. i o 2,4% w sierpniu ub. roku). Jednakże w ujęciu miesiąc do miesiąca przeciętne wynagrodzenie na Mazowszu było niższe o 0,7% (w lipcu br. - 4 607,40 zł). Podobnie sytuacja wyglądała w skali ogólnopolskiej - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2013 r. wyniosło 3760,45 zł (o 1,8% mniej niż w lipcu br.). W porównaniu z resztą kraju mazowieccy pracownicy zarabiali wciąż zdecydowanie najlepiej (przeciętnie więcej o 816,51 zł.)

 

Wykres nr 3.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w woj.mazowieckim w miesiącach I-VIII 2012 i 2013 r.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Z analizy danych statystycznych wynika, że przeciętne wynagrodzenia wzrosły w skali roku w większości sekcji o znaczącym udziale w zatrudnieniu. Najwyraźniej widać to w: obsłudze rynku nieruchomości (o 4,9%), informacji i komunikacji (o 4,3%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,1%). Natomiast wynagrodzenia w budownictwie były nadal niższe niż przed rokiem (spadek o 2,9%). W ujęciu miesiąc do miesiąca sytuacja kształtowała się już nieco inaczej. W obsłudze rynku nieruchomości oraz transporcie i gospodarce magazynowej odnotowano niższe wartości (odpowiednio o 343,95 zł i o 15,06 zł). Z kolei w branży budowlanej przeciętne wynagrodzenia wzrosły o 189,50 zł. Pozytywny trend utrzymał się w informacji i komunikacji (w porównaniu z lipcem br. wzrost o 549,23 zł). Dane Urzędu Statystycznego w Warszawie pokazują, że w tej sekcji po raz kolejny zanotowano najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 7807,65 zł (przekracza 70,6% średniego wynagrodzenia w województwie). Pod tym względem wyróżniała się również działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 6950,03 zł (przekracza 51,8% średniego wynagrodzenia w województwie). Na drugim biegunie znalazły się sekcje: administrowanie i działalność wspierająca oraz zakwaterowanie i gastronomia. W nich wynagrodzenia były odpowiednio niższe od średniej w województwie o 34,6% i o 33,4%.

 

                                                                                                            Opracowała: Magdalena Kołomańska


Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego