Rynek pracy na Mazowszu w październiku 2013 r.

Rynek pracy na Mazowszu w październiku 2013 r.

Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i zatrudnienie wzrosło.

 

 

 

BEZROBOCIE


Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec października 2013 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 278 357 osób (wzrost o 7,3% w skali roku).


Według danych GUS stopa bezrobocia na koniec października br. wyniosła na Mazowszu 10,9% (wobec 11,0% przed miesiącem). W Polsce wartość wskaźnika utrzymała się trzeci miesiąc z rzędu na poziomie 13%. Jednakże porównując dane z analogicznym okresem ub.r., zarówno w regionie, jak i w skali kraju odnotowano wzrost bezrobocia (na Mazowszu - o 0,6 p.proc., w Polsce – 0,5 p.proc.). 

 

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analiza dotycząca udziału poszczególnych grup w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych na Mazowszu pokazuje, że w korzystniejszej sytuacji pod tym względem znajdują się kobiety. W październiku b.r. stanowiły one 48,0% wszystkich osób, które zarejestrowały się w powiatowych urzędach pracy. W analogicznym okresie ub.r. było ich więcej o 0,9%. W skali Polski proporcje są odwrotne - to mężczyźni stanowią mniejszość w ogóle bezrobotnych - 48,0%. Jednakże, podobnie jak w woj. mazowieckim, ich udział wzrasta.


W stosunku do września b.r. w 10 województwach odnotowano niewielki spadek stopy bezrobocia. Nie wpłynęło to jednak na kolejność w ogólnopolskim rankingu. Nadal przewodzi w nim Wielkopolska, w której wartość wskaźnika wyniosła 9,3% (spadek w ujęciu mdm o 0,1 p.proc.). Październik był kolejnym miesiącem, w którym drugą pozycję utrzymało Mazowsze. W najgorszej sytuacji nadal znajduje się woj.warmińsko-mazurskie, w którym stopa bezrobocia cały czas rośnie - osiągnęła już 20,6%.
 

Mapa 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach
(na koniec października 2013 r.)

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Województwo mazowieckie jest największym i zarazem jednym z najbardziej zróżnicowanych regionalnych rynków pracy. Bardzo dobrze pokazują to dane dotyczące poszczególnych podregionów Mazowsza. Na koniec października 2013 r. między podregionem z najniższą stopą bezrobocia - m.st. Warszawa (4,8%), a podregionem, w którym sytuacja była niezmiennie najgorsza - radomskim (23,8%) odnotowano prawie 20% różnicę. Wartość wskaźnika poniżej średniej wojewódzkiej charakteryzowała również podregion warszawski zachodni – 9,0%. W gorszej sytuacji były warszawski wschodni (14,1%), ostrołęcko-siedlecki (16,0%) i ciechanowsko-płocki (17,8%).


Rozbieżności w regionie widać jeszcze wyraźniej, kiedy analiza przenosi się na poziom powiatów. Dane zebrane z rejestrów powiatowych urzędów pracy pokazują, że w omawianym okresie nie odnotowano większych zmian w dotychczasowym rozkładzie. Różnica między powiatami o najniższej i najwyższej stopie bezrobocia wyniosła ponownie ponad 30 p.proc. Najlepsza sytuacja była w powiecie m.st.Warszawa (wartość wskaźnika - 4,8%), a najgorsza - nie tylko na Mazowszu, ale i w całym kraju - w powiecie szydłowieckim (wartość wskaźnika - 38,1%). W grupie powiatów z najniższą stopą bezrobocia (poniżej 10%) znalazły się także kolejno: warszawski zachodni (7,1%), grodziski (7,9%), grójecki (8,0%), piaseczyński (8,2%), pruszkowski (8,6%) i otwocki (9,7%). Oprócz szydłowieckiego, wciąż w najgorszej sytuacji są pozostałe powiaty wchodzące w skład podregionu radomskiego: radomski (29,3%), przysuski (26,8%), makowski (25,8%), sierpecki (24,4%).


Mimo zakończenia prac sezonowych w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano spadek stopy bezrobocia w 34 mazowieckich powiatach (najwyższy: o 0,6 p.proc w mławskim, o 0,5 p.proc w płońskim, 0,4 p.proc w ciechanowskim i wyszkowskim). Odwrotną sytuację zaobserwowano w 9 powiatach – najwyższy wzrost o 0,2 p.proc. dotyczył: płockiego, sierpeckiego, białobrzeskiego, lipskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego. W 6 powiatach natężenie bezrobocia pozostało bez zmian.

ZATRUDNIENIE


Pozytywne informacje płyną z danych dotyczących zatrudnienia, szczególnie dla Mazowsza. Październik to kolejny miesiąc, w którym odnotowano w regionie wzrost liczby pracujących w skali roku (o 0,7% wobec 0,1% we wrześniu br.). Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wyniosło w analizowanym miesiącu 1 328 646 osób. Sytuacja Mazowsza wydaje się jeszcze korzystniejsza, jeśli spojrzymy na dane opublikowane przez GUS dla całej Polski. W skali kraju zatrudnienie jest nadal niższe niż przed rokiem, ale dynamika spadku jest już mniejsza (0,2% wobec 0,3% we wrześniu br.). W październiku w polskich przedsiębiorstwach zatrudnionych było przeciętnie 5 500 108 osób. Analiza danych statystycznych dotyczących zatrudnienia w ujęciu mdm pokazuje wzrost zarówno dla Mazowsza (o 0,5%), jak i dla Polski (0,1%).


Analizując szczegółowe dane statystyczne można zaobserwować, że obniżenie zatrudnienia odnotowano po raz kolejny w tych samym sekcjach. Nadal, podobnie jak w reszcie kraju, najgorzej sytuacja przedstawiała się w budownictwie – spadek wyniósł 8,8% (taki sam odnotowano we wrześniu br.). Znacząco zatrudnienie zmniejszyło się również w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości (o 6,1%), transport i gospodarka magazynowa (o 3,1%). Na drugim biegunie znalazły się: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 33,5%), administrowanie i działalność wspierająca (wzrost o 10,8%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (wzrost o 8,4%). Warto zwrócić uwagę na to, że w październiku, po kilku miesiącach spadku, nieznacznie zwiększyło się zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym (o 0,2%).


Jak podał Główny Urząd Statystyczny na Mazowszu niezmiennie najwięcej osób zatrudnionych było w trzech sekcjach: przemyśle - 340,2 tys. (25,6 % ogółu osób zatrudnionych na Mazowszu), handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 294,9 tys. (22,2% ogółu osób zatrudnionych na Mazowszu) i transporcie i gospodarce magazynowej 252,3 tys. (19% ogółu osób zatrudnionych na Mazowszu). W skali roku w pierwszej zanotowano wzrost (o 3,9%), a w dwóch pozostałych spadek (odpowiednio o 1% i o 3,1%).
 

Wykres 2. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach na Mazowszu w podziale na sekcje
(na koniec października 2013 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

WYNAGRODZENIA


W październiku 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło w skali roku o 2,2% (wobec wzrostu o 2,1% we wrześniu br.) i wyniosło 4728, 42 zł. Według danych GUS dla Polski dynamika wzrostu wynagrodzeń w kraju zmalała w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale nadal była wysoka - 3,1 % (wobec 3,6% we wrześniu br.). Inaczej przedstawia się sytuacja w ujęciu miesiąc do miesiąca. Analiza danych pokazuje, że szybciej rosły płace na Mazowszu – o 4,2%, a w skali Polski – o 1,7%.


Różnica między średnią płacą na Mazowszu i w kraju ponownie wzrosła. Jak wynika z danych statystycznych, w październiku br. pracownicy mazowieckich przedsiębiorstw zarabiali przeciętnie więcej o 894,25 zł (wobec 765,82 zł we wrześniu br.). Według informacji podanych przez GUS wynagrodzenia wzrosły w większości sekcji o znaczącym udziale, zarówno w Polsce, jak i w regionie. Na Mazowszu wyższe niż przed rokiem były płace w: obsłudze rynku i nieruchomości (o 7,6%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,8%), informacji i komunikacji (o 4,2%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 3,6%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 2,2%). W gorszej sytuacji znalazła się działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, w której w skali roku odnotowano spadek wynagrodzeń o 1,3%.


Dane statystyczne pokazują, że na Mazowszu nadal najlepiej zarabiają pracownicy zatrudnieni w firmach należących do sekcji: informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w nich odpowiednio: 7386,90 zł (56,2% średniego wynagrodzenia w województwie) i 6892,85 zł (45,8% średniego wynagrodzenia w województwie). Najniższe płace wystąpiły w administrowaniu i działalności wspierającej (2927,88 zł – o 38,1 % niższe od średniej na Mazowszu) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (3044,58 zł - o 35,6% niższe od średniej na Mazowszu).
 

 

Opracowała: Magdalena Kołomańska

 

Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Warszawie.

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego