Rynek pracy na Mazowszu w marcu 2014 r.

Rynek pracy na Mazowszu w marcu 2014 r.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie, stopa bezrobocia na Mazowszu obniżyła się o 0,3 p.proc. i wyniosła 11,1%. Pozytywne informacje dotyczą także zatrudnienia i wynagrodzeń. Marzec to 7 miesiąc z rzędu, w którym utrzymał się na Mazowszu wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym, a przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły dynamiczniej, zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z poprzednim miesiącem.
 

BEZROBOCIE

Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie stopa bezrobocia na koniec marca br. obniżyła się i wyniosła na Mazowszu 11,1% (wobec 11,4% przed miesiącem). W skali kraju również zanotowano poprawę – wartość wskaźnika ukształtowała się na poziomie 13,5% (wobec 13,9% przed miesiącem). Analizując dane w ujęciu r/r zarówno w regionie, jak i w skali kraju także odnotowano spadek bezrobocia (na Mazowszu - o 0,4 p.proc., w Polsce – 0,8 p.proc.). Sytuacja w br. kształtowała się korzystniej niż w lutym 2013 r., kiedy to wskaźnik w województwie mazowieckim i w kraju wzrósł w skali roku o 1,0 p.proc.

W stosunku do lutego br. stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach. Największy spadek zanotowały woj. warmińsko-mazurskie (o 0,8 p.proc.) i woj. lubuskie (o 0,7 p.proc.). Nie wpłynęło to jednak na kolejność w ogólnopolskim rankingu. Trzy pierwsze miejsca według najniższego bezrobocia nadal zajmują: woj.wielkopolskie (9,6%), woj.mazowieckie (11,1) i woj.śląskie (11,7%). Na drugim biegunie, mimo najwyższego spadku, ponownie znalazło się woj. warmińsko-mazurskie (21,5%).

 

Mapa nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach i ogółem w kraju wraz z jej zmianą (w p.proc.) w ujęciu mdm. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 

Korzystna tendencja utrzymała się także w ujęciu rocznym. W lutym 2014 r. w skali roku spadek bezrobocia zanotowało 15 regionów (oprócz świętokrzyskiego), w marcu wartość wskaźnika obniżyła się już we wszystkich województwach. Analiza danych statystycznych pokazuje, że najbardziej sytuacja poprawiła się w: opolskim (spadek o 1,4 p.proc.), lubuskim (spadek o 1,3 p.proc.), pomorskim i dolnośląskim (spadek o 1,2 p.proc.).

Mazowsze jest liderem większości statystyk ekonomiczno-gospodarczych, a jednocześnie wyróżnia się bardzo dużym zróżnicowaniem wewnętrznym. W analizowanym miesiącu ponownie było to bardzo widoczne. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie najniższa stopa bezrobocia po raz kolejny została odnotowana w m.st. Warszawa (4,8% - spadek mdm o 0,1 p.proc.). Do powiatów o najniższej stopie bezrobocia (poniżej 10,0%) należały również w analizowanym miesiącu: warszawski zachodni (6,9% - spadek mdm 0,3 p.proc.), grójecki (8,0% - spadek mdm o 0,4 p.proc.) grodziski (8,2% - spadek mdm o 0,2 p.proc.), piaseczyński (8,5% - spadek mdm o 0,2 p.proc.), pruszkowski (8,8% - spadek mdm o 0,2 p.proc) i otwocki (9,8% - spadek mdm o 0,4 p.proc). Na przeciwległym biegunie znalazły się po raz kolejny powiaty należące do podregionu radomskiego: szydłowiecki (38,6% -spadek mdm o 0,7 p.proc.), radomski (30,1% - spadek mdm o 0,8 p.proc.) i przysuski (27,1% - spadek mdm o 0,9 p.proc.). Wysokie natężenie bezrobocia (min. 25,0%) odnotowano również w: makowskim (25,1% - spadek mdm o 0,5 p.proc.) i sierpeckim (25,0% - spadek mdm o 0,4 p.proc.). W analizowanym miesiącu różnica między powiatami o najwyższej (szydłowiecki) i najniższej (m.st.Warszawa) stopie bezrobocia wyniosła 33,8 p.proc. (w lutym br. - 34,4 p.proc). Analiza danych statystycznych pokazuje, że w marcu br. odnotowano obniżenie bezrobocia we wszystkich 42 powiatach.
 

Mapa nr 2. Stopa bezrobocia w wybranych powiatach Mazowsza w marcu 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 

Z analizy danych powiatowych urzędów pracy na Mazowszu wynika, że w końcu marca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się w porównaniu z lutym br. (o 2,7%) i wyniosła 287,4 tys. osób. W odniesieniu do analogicznego okresu 2013 r. również zanotowano poprawę – spadek o 3,2%. Wśród zarejestrowanych na Mazowszu bezrobotnych, kobiety stanowiły na koniec marca 46,3% (tyle samo ile przed rokiem i przed miesiącem), a w Polsce – 49,7%.

W analizowanym okresie do urzędów pracy zgłoszono 12,7 tys. ofert zatrudnienia (o 0,9% mniej niż w lutym 2014 r. i o 29,6% więcej niż w marcu 2013 r.). W końcu miesiąca liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy wyniosła 39 osób bezrobotnych (przed miesiącem – 41; przed rokiem - 68).
 

Analiza danych statystycznych pokazuje, że w marcu br. w urzędach pracy zarejestrowano 22,3 tys. (mniej o 4,8% niż przed miesiącem i więcej o 10,7% niż przed rokiem), a wyrejestrowano 30,4 tys. (więcej o 30,6% niż przed miesiącem i więcej o 22,4% niż przed rokiem) osób bezrobotnych. Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły wciąż najliczniejszą grupę, a ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych wyniósł 77,0% i zwiększył się w skali roku o 1,5 p.proc.

ZATRUDNIENIE


Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Przeciętne zatrudnienie na Mazowszu ukształtowało się w marcu br. na poziomie 1327,4 tys. osób (to 24,1% wyniku ogólnopolskiego). To już 7 miesiąc z rzędu, w którym utrzymał się na Mazowszu wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym. W marcu 2014 r. osiągnął 1,1%, a jego tempo było szybsze niż w poprzednich miesiącach (w styczniu i lutym – 0,8%). Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w kraju również utrzymuje się pozytywny trend – w skali roku odnotowano wzrost o 0,5%.

 Na Mazowszu najwięcej osób zatrudnionych było w: przemyśle – 345,5 tys. (w lutym br. - 344,7 tys.), handlu – 297,5 tys. (w lutym br. - 296,8 tys.) oraz transporcie – 245,6 tys.
(w lutym br. - 247,6 tys.). Ten sam rozkład pracujących w poszczególnych sekcjach można zaobserwować w danych ogólnopolskich.
 

Wykres nr 1. Przeciętne zatrudnienie w mazowieckich przedsiębiorstwach (w tys.) według sekcji – III 2014 r.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Warszawie. 

 

Jak wynika z danych GUS największy wzrost zanotowano w tych samych, co w styczniu i lutym br., sekcjach o znaczącym udziale w zatrudnieniu. Należały do nich: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 40,6%; w lutym br. o 41,1%), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,7%; w lutym br. o 8,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (0 5,0%; w lutym br. o 8,3%). Najwyższy spadek zatrudnienia ponownie zanotowano w budownictwie (o 8,3%; w lutym br. o 8,3%), oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,9%; w lutym br. o 2,6%). Niższe niż przed rokiem było także przeciętne zatrudnienie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 0,9%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 0,8%).


WYNAGRODZENIE

Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie w marcu 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw na Mazowszu rosły dynamiczniej, zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z poprzednim miesiącem. W analizowanym miesiącu ukształtowało się ono na poziomie 5107,18 zł, co oznacza kwotę wyższą niż przed rokiem o 6,9% (w lutym br.– wzrost o 4,7%; w marcu ub.r. – wzrost o 1,9%).
 

Analiza danych ogólnopolskich pokazuje, że podobnie sytuacja kształtowała się w kraju, gdzie również w obszarze płac zaobserwowano pozytywny trend. W marcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w polskich przedsiębiorstwach wyniosło 4017,75 zł – więcej niż przed rokiem o 4,8% (w lutym br.- o 4,0%; w marcu ub.r – o 1,6%).

Warto zauważyć, że województwo mazowieckie było jedynym, w którym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło 5000,00 zł. Różnica między najwyższą płacą (w woj. mazowieckim), a najniższą (w woj. warmińsko-mazurskim) wyniosła aż 1917,26 zł.

Marzec to kolejny miesiąc, w którym wzrost przeciętnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym zaobserwowano we wszystkich sekcjach o znaczącym udziale w zatrudnieniu. W najlepszej sytuacji znalazły się: transport i gospodarka magazynowa (wzrost o 22,7%), budownictwo (wzrost o 12,4%) oraz informacja i komunikacja (wzrost o 6,1%).

Na Mazowszu nadal najlepiej zarabiają osoby zatrudnione w firmach należących do sekcji: informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w nich odpowiednio: 8375,27 zł (64,0% średniego wynagrodzenia w województwie) i 7966,40 zł (56,0% średniego wynagrodzenia w województwie). Najniższe płace wystąpiły w administrowaniu i działalności wspierającej (3132,87 zł – o 38,7% niższe od średniej na Mazowszu) w zakwaterowaniu i gastronomii (3211,64 zł - o 37,1% niższe od średniej na Mazowszu).
 

Opracowała: Magdalena Kołomańska

Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie.

 

Rynek pracy na Mazowszu - archiwum
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego