Rynek pracy na Mazowszu w maju 2014 r.

Rynek pracy na Mazowszu w maju 2014 r.

W maju 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu obniżyła się zarówno w stosunku do kwietnia br., jak i w odniesieniu do analogicznego okresu ub.r. W mazowieckich urzędach pracy było zarejestrowanych 268,3 tys. osób. To o 8,5 tys. mniej niż przed miesiącem i o 19,3 tys. mniej niż przed rokiem.

 

BEZROBOCIE

Analiza majowych danych statystycznych pokazuje, że zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu stopa bezrobocia obniżyła się po raz kolejny w tym roku. W województwie mazowieckim wskaźnik ukształtował się na poziomie 10,5%, co oznacza spadek mdm o 0,3 p.proc. W skali kraju bezrobocie pierwszy raz w tym roku osiągnęło wartość poniżej 13%. Po spadku o 0,5 p.proc. wyniosło w analizowanym miesiącu 12,5%.


Podobnie jak w kwietniu br. stopa bezrobocia w skali miesiąca obniżyła się we wszystkich województwach. Największy spadek odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim – o 0,9 p. proc. Mimo tego ponownie ten region zajął ostatnią pozycję w rankingu województw ze względu na wysokość bezrobocia (w maju br. wyniosło 19,6%). Niezmiennie prowadzi w nim Wielkopolska - w analizowanym miesiącu wskaźnik ukształtował się w tym województwie na poziomie 8,7%. Drugą pozycję utrzymało Mazowsze, a zaraz za nim uplasowały się woj. śląskie (10,6%) i woj.małopolskie (10,8%).


Jak wynika z analizy danych statystycznych pozytywna tendencja na rynku pracy utrzymała się w całym województwie. Kolejny miesiąc z rzędu stopa bezrobocia obniżyła się w 42 powiatach Mazowsza. Największy spadek zanotowano w powiecie szydłowieckim (o 1,3 p.proc.) i powiecie gostynińskim (o 1,1 p.proc.).

W układzie przestrzennym regionu nie wystąpiły żadne zmiany w natężeniu bezrobocia. Niezmiennie w najlepszej sytuacji znajduje się powiat m.st. Warszawa – (4,6% - spadek mdm o 0,1 p.proc.). W grupie powiatów ze stopą bezrobocia poniżej 10% znalazły się również: warszawski zachodni (6,6% - spadek mdm o 0,1 p.proc.), grójecki (7,3% - spadek mdm o 0,5 p.proc.), grodziski (7,7% - spadek mdm o 0,2 p.proc.), piaseczyński (8,3% - spadek mdm o 0,1 p.proc.), pruszkowski (8,4% - spadek mdm o 0,2 p.proc.), otwocki (9,1% - spadek mdm o 0,4 p.proc.). W tych samych powiatach ponownie odnotowano najwyższą stopę bezrobocia. Należały do nich szydłowiecki: (36,4% - spadek mdm o 1,3 p.proc.), radomski (28,8% spadek mdm o 0,6 p.proc.), przysuski (25,9% - spadek mdm o 0,6 p.proc.).
 

Mapa nr 1. Natężenie stopy bezrobocia w powiatach Mazowsza
na koniec maja 2014 r.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 

Na koniec maja liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy urzędach pracy osiągnęła poziom 268,3 tys. osób i zmniejszyła się w ujęciu mdm o 8,5 tys. (tj. o 3,1%), a w skali roku o 19,3 tys. (tj. o 6,7%). Analiza danych statystycznych pokazuje, że w opisywanym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowano 19,9 tys. osób bezrobotnych, tj. mniej o 2,3% niż w kwietniu i o 4,7% niż przed rokiem. Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły wciąż najliczniejszą grupę, a ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych zwiększył się w skali roku (o 2,2 p. proc. do 71,9%).


W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych udział kobiet wzrósł w ujęciu miesięcznym o 0,3 p.proc. do 46,9% w końcu maja br. Mimo pogorszenia sytuacja kobiet na Mazowszu jest lepsza niż w skali Polski, gdzie wartość wskaźnika osiągnęła w analizowanym miesiącu 50,4%. W analizowanym okresie do urzędów pracy zgłoszono 12,3 tys. ofert zatrudnienia (o 4,6 tys.mniej niż w kwietniu br.) W końcu miesiąca liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy wyniosła 36 (przed miesiącem – 35; przed rokiem - 65).
 

ZATRUDNIENIE

Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Z analizy danych GUS wynika, że w maju 2014 r. utrzymał się wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze mazowieckich przedsiębiorstw w skali roku. W opisywanym miesiącu ukształtowało się ono na poziomie 1327,7 tys. osób., a tempo wzrostu na poziomie 1,8% było wyższe niż w poprzednim miesiącu, kiedy wyniosło 1,6%. Pozytywna tendencja w regionie korespondowała z sytuacją ogólnopolską. W skali kraju również utrzymał się wzrost przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w ujęciu rocznym (0,7%), w wyniku czego wyniosło ono już 5514,7 tys. osób.


Na Mazowszu pozytywne zmiany w skali roku zaobserwowano przede wszystkim w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 39,8%), administrowanie i działalność wspierająca (wzrost o 7,7%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (wzrost o 4,5%). Warto zwrócić uwagę, że były to te same branże, w których zanotowano wzrost w ubiegłym miesiącu. Jak podał Urząd Statystyczny w Warszawie negatywna tendencja dotknęła najbardziej ponownie te same sekcje: budownictwo (spadek o 6,9%) oraz transport i gospodarkę magazynową (o 2,8%).


Niezmiennie zdecydowanie najwięcej osób pracowało w mazowieckich przedsiębiorstwach w sekcjach: przemysł - 345,8 tys. (wzrost r/r o 7,0%), handel; naprawa pojazdów samochodowych – 298,5 tys. (wzrost r/r o 0,4%) i transport i gospodarka magazynowa -245,1 tys. (spadek r/r o 2,8%).

 

WYNAGRODZENIE


Z analizy danych statystycznych wynika, że w maju 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw na Mazowszu rosły dynamiczniej, zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z poprzednim miesiącem. W maju br. wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 4798,29 zł co oznacza kwotę wyższą niż przed rokiem o 6,7% (w kwietniu br.– wzrost o 3,0%; w maju ub.r. – wzrost o 2,4%).


Analiza danych ogólnopolskich pokazuje, że podobnie sytuacja kształtowała się w kraju, gdzie dynamika wzrostu wynagrodzeń również osiągnęła poziom wyższy od kwietniowego. W rezultacie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w polskich przedsiębiorstwach wyniosło w maju 2014 r. 3878,31 zł.
 

Obraz nr 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 

W maju br. najlepiej wynagradzani byli pracownicy zatrudnieni w mazowieckich przedsiębiorstwach należących do sekcji: informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w nich odpowiednio 7902,11 zł – wzrost r/r o 4,9% oraz 7175,52 zł – wzrost r/r o 2,7%. Najniższe płace wystąpiły w administrowaniu i działalności wspierającej (3081,18 zł –wzrost r/r o 0,3%) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (3129,30 zł - wzrost r/r o 4,1%).


Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie.


Opracowała: Magdalena Łotocka
 

Mazowiecki rynek pracy - archiwum  

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego