Rynek pracy na Mazowszu w maju 2013 r. (infografika)

Rynek pracy na Mazowszu w maju 2013 r. (infografika)

 W maju 2013 r. w całej Polsce odnotowano spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w ujęciu miesiąc do miesiąca (mdm). Na Mazowszu - w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. – stopa bezrobocia obniżyła się o 0,2 pkt. proc. i wyniosła 11,3% (przy średniej dla kraju 13,5 proc.).

Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych - co 8. bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza. Na koniec maja 2013 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 287 544 bezrobotnych, w tym 134 236 kobiet (46,6 proc. ogółu bezrobotnych).

Zaobserwowano kolejny spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (negatywny trend utrzymuje się od listopada ub. r.). W maju b.r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło poziom 1304,2 tys. osób i było o 1,4% mniejsze niż przed rokiem (wobec spadku o 1,5% w kwietniu br. oraz wzrostu o 0,5% w maju ub. roku). Największy spadek odnotowano w: budownictwie (o 9,7%), obsłudze rynku nieruchomości (o 8,1%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 5,8%),

4496,60 zł - tyle wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze mazowieckich przedsiebiorstw w maju b.r.  (wyższe niż w przed rokiem o 2,4%). Największy wzrost odnotowano w: obsłudze rynku nieruchomości (o 8,2%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 7,7%), informacji i komunikacji (o 4,4%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 4,1%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,0%).

 

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego