Rynek pracy na Mazowszu w lutym 2014 r.

Rynek pracy na Mazowszu w lutym 2014 r.

Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w skali roku kolejny miesiąc z rzędu. Pozytywne informacje płyną także z danych dotyczących wynagrodzeń – zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym zanotowano wzrost.

 

 

BEZROBOCIE

W lutym 2014 r. stopa bezrobocia w analizowanym regionie wyniosła 11,4%, czyli tyle samo, ile w styczniu br. W kraju – jak pokazują dane GUS - wartość wskaźnika nieznacznie spadła w stosunku do stycznia br. (o 0,1 p.proc.) i ukształtowała się na poziomie 13,9%. Z analizy danych statystycznych wynika, że w ujęciu rok do roku (r/r) stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się zarówno na Mazowszu, jak i w Polsce (odpowiednio o 0,1 p.proc i 0,5 p.proc.). Sytuacja w br. kształtowała się korzystniej niż w lutym 2013 r., kiedy to wskaźnik w województwie mazowieckim i w kraju wzrósł w skali roku o 1,0 p.proc.

W skali miesiąca stopa bezrobocia spadła w 6 regionach, w 9 województwach nie zmieniła się, a wzrosła jedynie w łódzkim (o 0.1 p.proc.). W rankingu ogólnopolskim nadal przewodzi Wielkopolska, ze wskaźnikiem na poziomie 10,0%, a na ostatnim miejscu ponownie znalazło się woj. warmińsko-mazurskie (22,3%).

 

Mapy nr 1 i 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach

i ogółem w kraju wraz z jej zmianą (w p.proc.) w ujęciu mdm


 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W ujęciu rocznym wszystkie regiony (oprócz świętokrzyskiego) zanotowało korzystną zmianę. Według danych GUS w najlepszej sytuacji znalazły się 3 województwa, w których stopa bezrobocia obniżyła się o 0,9 p.proc. (lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie).

Mazowsze, które utrzymało drugie miejsce w rankingu województw, nadal pozostaje mocno zróżnicowane. Dobrze odzwierciedlają to lutowe dane. Najniższa stopa bezrobocia ponownie została odnotowana w m.st. Warszawa (4,9% - wzrost r/r o 0,2 p.proc.). Do powiatów o najniższej stopie bezrobocia (poniżej 10,0%) należały również w analizowanym miesiącu: warszawski zachodni (7,2% - spadek 0,2 p.proc.), grodziski (8,4% - spadek r/r o 0,3 p.proc.), grójecki (8,4% - spadek r/r o 1,0 p.proc.) i piaseczyński (9,0% - spadek r/r o 0,3 p.proc.). Na przeciwległym biegunie znalazły się po raz kolejny powiaty należące do podregionu radomskiego: szydłowiecki (39,3% - bez zmian r/r), radomski (30,9% - spadek r/r o 0,3 p.proc.) i przysuski (28,5% - spadek r/r o 0,5%). Wysokie natężenie bezrobocia (powyżej 25,0%) odnotowano również w: makowskim (25,6% - spadek r/r o 0,3 p.proc.) i sierpeckim (25,4% - spadek r/r o 1,0 p.proc.). W analizowanym miesiącu różnica między powiatami o najwyższej (szydłowiecki) i najniższej (m.st.Warszawa) stopie bezrobocia wyniosła 34,4 p.proc. Lutowe dane pokazują, że w ujęciu rocznym w mazowieckich powiatach wystąpiły następujące zmiany wartości wskaźnika: spadek w 27 (najwyższy o 2,0 p.proc. w białobrzeskim) i wzrost w 11 (najwyższy o 0,8 p.proc. w wołomińskim). W czterech powiatach sytuacja nie uległa zmianie (ciechanowskim, szydłowieckim, zwoleńskim i nowodworskim).
 

Wykres nr 1. Stopa bezrobocia w wybranych powiatach Mazowsza na tle województwa
i kraju.

 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 

Na koniec lutego liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy  ukształtowała się na poziomie 295,4 tys. osób, co oznacza, że zwiększyła się w ujęciu mdm o 0,2 tys. (tj. o 0,1%). Warto zauważyć, że w skali roku zanotowano z kolei spadek o 1,2 tys. (tj. o 0,4%). Na Mazowszu wśród zarejestrowanych bezrobotnych kobiety stanowiły 46,3% (w Polsce – 49,7%). Najwyższy odsetek zanotowany został w m. Płock (51,0%), a najniższy w powiecie garwolińskim (37,7%).


Analiza danych statystycznych pokazuje, że w lutym br. w urzędach pracy zarejestrowano 23,5 tys. (mniej o 12,1% niż przed rokiem), a wyrejestrowano 23,3 tys. (więcej o 15,2% więcej niż przed rokiem) osób bezrobotnych. Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły wciąż najliczniejszą grupę, a ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych zwiększył się w skali roku (o 2,3 p. proc. do 78,8%).


Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczane są m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby bezrobotne powyżej 50 r.ż. oraz młodzi bezrobotni do 25 r.ż. Udział w ogóle bezrobotnych osób z pierwszej z wymienionych grup wzrósł w skali roku o 5,2 p.proc. (z 50,6% do 55,8%). W mniejszym stopniu (1,7 p.proc.), ale zwiększył się także odsetek osób należących do drugiej z grup – z 24,1% do 25,8%. Z kolei zmniejszył się udział osób do 25 r.ż. w ogóle bezrobotnych (o 1,3 p.proc – z 18,1% do 16,8%.).


W lutym 2014 r. do powiatowych urzędów pracy na Mazowszu zgłoszono 12,8 tys. ofert – więcej niż przed miesiącem i przed rokiem (odpowiednio o 28,1% i 35,5%). Na koniec lutego 2014 r. na 1 ofertę pracy przypadało w regionie 41 osób bezrobotnych (w Polsce 40). W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. liczba ofert spadła (zarówno na Mazowszu, jak i w skali kraju wynosiła 54).
 

ZATRUDNIENIE

Przeciętne zatrudnienie na Mazowszu ukształtowało się w lutym na poziomie 1326,7 tys. osób (to 24,1% wyniku ogólnopolskiego). To 6 miesiąc z rzędu, w którym utrzymał się na Mazowszu wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym. Podobnie jak w styczniu br. wyniósł on 0,8%. Pozytywna sytuacja w regionie koresponduje z danymi prezentowanymi przez GUS dla kraju. W skali całej Polski zatrudnienie również było wyższe niż w analogicznym okresie 2013 r. (wzrost o 0,2%). Jak pokazuje analiza statystyczna, w skali kraju również w stosunku do stycznia 2014 r. odnotowano niewielki wzrost (o 0,04%). Województwo mazowieckie w ujęciu miesięcznym znalazło się w gorszym położeniu –przeciętne zatrudnienie spadło o 0,1%.

Niezmiennie na Mazowszu najwięcej osób zatrudnionych było w: przemyśle – 344,7 tys. (w styczniu br. - 344,0 tys.), handlu – 296,8 (w styczniu br. 295,9 tys.) oraz transporcie – 247,6 tys. (w styczniu br. - 250,6 tys.). Ten sam rozkład pracujących w poszczególnych sekcjach można zaobserwować w danych ogólnopolskich.

 

Wykres nr 2. Przeciętne zatrudnienie w mazowieckich przedsiębiorstwach (w tys.) według sekcji – II 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

 Jak wynika z danych GUS największy wzrost zanotowano w tych samych, co w styczniu br., sekcjach o znaczącym udziale w zatrudnieniu. Należały do nich: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 41,1%; w styczniu br. o 41,8%), administrowanie i działalność wspierająca (o 7,7%; w styczniu br. o 8,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,2%; w styczniu br. o 4,3%). W lutym 2014 r. utrzymał się spadek zatrudnienia w budownictwie (o 8,3%; w styczniu br. o 8,8%), oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,6%; w styczniu br. o 2,8%). Niższe niż przed rokiem było także przeciętne zatrudnienie w zakwaterowaniu i gastronomii (o 0,9%; o 1,8%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (1,6% o 1,7%). Pozytywne informacje płyną z danych dotyczących zatrudnienia w obsłudze nieruchomości – po okresie spadku, w lutym br. zaobserwowano wzrost o 1,2%.

 

WYNAGRODZENIE

W lutym 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły dynamiczniej, zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na Mazowszu, w analizowanym miesiącu ukształtowało się ono na poziomie 4743,85 zł, co oznacza kwotę wyższą niż przed rokiem o 4,7% (w styczniu br.– wzrost o 3,2%; w lutym ub.r. – wzrost o 1,3%).


Analiza danych statystycznych pokazała, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie mazowieckim przekroczyło w lutym br. o 23,0% średnie wynagrodzenie w kraju (w styczniu br. o 22,3%). Różnica między najwyższą płacą (w woj. mazowieckim), a najniższą (w woj. warmińsko-mazurskim) wyniosła aż 1724,85 zł.


Jak wynika z informacji publikowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie, wzrost przeciętnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym zanotowano we wszystkich sekcjach o znaczącym udziale w zatrudnieniu. Najwyraźniej widać to w: budownictwie (o 8,2%), informacji i komunikacji (o 6,2%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,4%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (o 5,3%).


Dane statystyczne pokazują, że na Mazowszu nadal najlepiej zarabiają osoby zatrudnione w firmach należących do sekcji: informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w nich odpowiednio: 8193,63 zł (72,7% średniego wynagrodzenia w województwie)  i 7501,21 zł (58,1% średniego wynagrodzenia w województwie). Najniższe płace wystąpiły w zakwaterowaniu i gastronomii (3075,47 zł - o 35,2% niższe od średniej na Mazowszu) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (3095,05 zł – o 34,8% niższe od średniej na Mazowszu).
 

Opracowała: Magdalena Kołomańska


Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie.
 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego