Rynek pracy na Mazowszu w listopadzie 2013 r.

Rynek pracy na Mazowszu w listopadzie 2013 r.

Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w mazowieckich przedsiębiorstwach - listopad to trzeci miesiąc z rzędu, w którym odnotowano wzrost liczby pracujących w skali roku. Na poziomie sprzed miesiąca utrzymało się w regionie roczne tempo wzrostu przeciętnych wynagrodzeń.

BEZROBOCIE

W listopadzie 2013 r. nastąpił wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Według danych GUS na koniec analizowanego miesiąca w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 2 mln Polaków (dokładnie 2 116,0 tys.). W porównaniu z październikiem br. odnotowano wzrost o 2,0%, a w skali roku o 2,8%.


Stopa bezrobocia w skali kraju osiągnęła poziom 13,2% i była o 0,2 p.proc. wyższa niż w październiku br. i 0,3 p.proc. wyższa niż przed rokiem. W skali miesiąca stopa bezrobocia zwiększyła się we wszystkich województwach. Najniższą wartość wskaźnika niezmiennie zanotowano w województwie wielkopolskim - 9,5% (wzrost o 0,2 p. proc.), a najwyższą w warmińsko–mazurskim - 21,1% (wzrost o 0,5 p.proc.). Jeszcze wyraźniej pogorszenie sytuacji w poszczególnych regionach widać w ujęciu rok do roku. W świętokrzyskim stopa bezrobocia wzrosła aż o 0,9 p.proc, a w podlaskim i warmińsko-mazurskim o 0,7 p.proc.
 

Mapa nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach wraz z jej zmianą (w p.proc.) w skali roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Na koniec listopada na Mazowszu stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 11,0 %, co oznacza wzrost w skali roku o 0,5 p.proc. i o 0,1 p.proc. w stosunku do października br. Z analizy danych statystycznych wynika, że w analogicznym okresie ub.r. wzrost mdm był dwukrotnie większy (podobnie jak w skali Polski) i wyniósł 0,2 p.proc.

 

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Pod względem wysokości stopy bezrobocia Mazowsze zajęło w rankingu województw – podobnie jak w poprzednich miesiącach - drugie miejsce. Dobra pozycja całego regionu na tle kraju nie przekłada się jednak na wszystkie jego obszary. W listopadowych danych zróżnicowanie terytorialne województwa odzwierciedliło się po raz kolejny. W tych samych powiatach ponownie odnotowano najwyższą stopę bezrobocia. Należały do nich szydłowiecki: (38,6% - wzrost r/r o 1,7 p.proc), radomski (29,7% - spadek r/r o 0,5 p.proc), przysuski (27,2% - wzrost r/r o 0,8 p.proc.) i makowski (25,9% - wzrost r/r o 0,4 p.proc.).

Najlepiej sytuacja przedstawiała się w m.st. Warszawa (4,8% - wzrost r/r o 0,5 p.proc.). W grupie powiatów ze stopą bezrobocia poniżej 10% znalazły się również: warszawski zachodni (7,1% - wzrost r/r o 0,8 p.proc.), grodziski (7,7% - wzrost r/r o 0,2 p.proc.), grójecki (8,1% - spadek r/r o 0,6 p.proc.), piaseczyński (8,2% - bez zmian wobec ub.r.), pruszkowski (8,7% - wzrost r/r o 0,6 p.proc.) i otwocki (9,8% - wzrost r/r o 0,1 p.proc.).

W skali roku bezrobocie wzrosło w 33 powiatach, w tym najbardziej w szydłowieckim (o 1,7 p.proc.) i wołomińskim (o 1,6 p.proc.). W siedmiu powiatach zaobserwowano spadek stopy bezrobocia, w tym największy w białobrzeskim (o 0,9 p.proc.). W porównaniu z poprzednim miesiącem bezrobocie wzrosło w 31 powiatach (najbardziej w lipskim – o 0,8 p.proc.), a spadło w 4 powiatach (najwięcej o 0,2 p.proc w wyszkowskim i grodziskim).

Na koniec listopada liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy urzędach pracy osiągnęła poziom 280,9 tys. osób i zwiększyła się w ujęciu mdm o 2,6 tys. (tj. o 0,9%), a w skali roku o 15,7 tys. (tj. o 5,9%). Analiza danych statystycznych pokazuje, że w analizowanym miesiącu br. w urzędach pracy zarejestrowano 25,1 tys. osób bezrobotnych, tj. mniej o 6,5% niż w październiku i o 7,4% niż przed rokiem. Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły wciąż najliczniejszą grupę, a ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych zwiększył się w skali roku (o 2,3 p. proc. do 78,8%).


ZATRUDNIENIE


Nadal utrzymuje się pozytywny trend dotyczący zatrudnienia na mazowieckim rynku pracy. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, listopad to trzeci miesiąc, w którym odnotowano wzrost liczby pracujących w skali roku (o 0,8%; wobec 0,7% w październiku i 0,1% we wrześniu). Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wyniosło 1329,6 tys. osób.
 

Wykres nr 1. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń - listopad 2012 i 2013 r. na Mazowszu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Analiza danych statystycznych pokazuje, że korzystne zmiany zanotowano także w skali kraju. Obserwowany od kilku miesięcy wzrost zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach zaowocował w listopadzie wynikiem – 5501,7 tys. osób. Oznacza to, że odwróciła się negatywna tendencja w stosunku do ubiegłorocznych danych.


Na Mazowszu pozytywne zmiany w skali roku zaobserwowano przede wszystkim w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wzrost o 34,2%), administrowanie i działalność wspierająca (wzrost o 10,8%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (wzrost o 6,6%). Warto zwrócić uwagę, że były to te same branże, w których zanotowano wzrost w ubiegłym miesiącu. Po październikowym odbiciu, pozytywna tendencja utrzymała się także w przetwórstwie przemysłowym (wzrost przeciętnego zatrudnienia o 1,1%). Analiza danych pokazuje, że o poprawie sytuacji można mówić również w zakwaterowaniu i gastronomii – po miesiącach spadku, w nastąpił niewielki wzrost zatrudnienia (o 0,1 p.proc. w skali roku). Jak podał Główny Urząd Statystyczny negatywna tendencja dotknęła ponownie te same sekcje: budownictwo (spadek o 8,6%), obsługa rynku nieruchomości (o 5,7%), transport i gospodarka magazynowa (o 2,6%).


Niezmiennie zdecydowanie najwięcej osób pracowało w mazowieckich przedsiębiorstwach w sekcjach: przemysł - 341,2 tys. (wzrost r/r o 4,3%), handel; naprawa pojazdów samochodowych – 295,2 tys. (spadek r/r o 1,1%) i transport i gospodarka magazynowa -252,1 tys. (spadek r/r o 2,6%).


WYNAGRODZENIA


W listopadzie br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach na Mazowszu wyniosło 4638,44 zł. Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie tempo wzrostu przeciętnych wynagrodzeń brutto w przedsiębiorstwach w skali roku utrzymało się na poziomie sprzed miesiąca (2,2%). Analiza danych ogólnopolskich pokazuje, że podobnie sytuacja kształtowała się w kraju, gdzie dynamika wzrostu wynagrodzeń również osiągnęła poziom październikowy (3,1%). W rezultacie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w polskich przedsiębiorstwach wyniosło 3897,88 zł.
 

Wykres nr 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
w okresie styczeń - listopad 2012 i 2013 r. na Mazowszu.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Inaczej przedstawiała się sytuacja w obszarze wynagrodzeń w ujęciu miesiąc do miesiąca. Mimo że w listopadzie w skali Polski zaobserwowano wzrost (o 1,7%), w regionie odnotowano spadek (1,9%). Spowodowało to zmniejszenie dysproporcji między średnią płacą na Mazowszu i w kraju do 740,56 zł (w październiku różnica wyniosła 894,25 zł).


Z analizy danych można wnioskować, że w listopadzie br. najlepiej wynagradzani byli pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach należących do sekcji: informacja i komunikacja, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w nich odpowiednio: 7556,70 zł – wzrost r/r o 1,6%, 6955,30zł – wzrost r/r o 0,1% i 6371,61 zł – spadek r/r o 10,6%. Gorzej niż przed rokiem zarabiano nadal w firmach należących do sekcji administrowanie i działalność wspierająca (2990,47 zł – wzrost r/r o 0,1%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (3068,00 zł - wzrost r/r o 0,1%).
 

Opracowała: Magdalena Kołomańska

 

Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Warszawie.

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego