Rynek pracy na Mazowszu w kwietniu 2014 r.

Rynek pracy na Mazowszu w kwietniu 2014 r.

Kwietniowe dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują na poprawę sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia w skali miesiąca obniżyła się we wszystkich województwach. Na Mazowszu pierwszy raz od 6 miesięcy spadła poniżej 11,0%.

 

 

BEZROBOCIE


Na koniec kwietnia 2014 r. stopa bezrobocia w analizowanym regionie wyniosła 10,8% (wobec 11,1% przed miesiącem). Jeszcze korzystniej przedstawiają się zmiany w skali kraju. Jak pokazują dane GUS wartość wskaźnika spadła w stosunku do marca br. o 0,5 p.proc. i ukształtowała się na poziomie 13,0%. Z analizy statystycznej wynika, że również  w ujęciu rok do roku (r/r) stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się zarówno na Mazowszu, jak i w Polsce (odpowiednio o 0,6 p.proc i 1,0 p.proc.).

W rankingu województw z najniższą stopą bezrobocia liderem nadal jest Wielkopolska ze wskaźnikiem na poziomie 9,1%. Zaraz za nią plasuje się Mazowsze (10,8%). Kolejne miejsce zajmują województwo śląskie (10,9%) i małopolskie (11,2%). Na drugim biegunie znalazły się województwa: warmińsko – mazurskie (20,5%), kujawsko-pomorskie (17,4%) i zachodniopomorskie (17,1%).

Mazowsze jest liderem większości statystyk ekonomiczno-gospodarczych, a jednocześnie wyróżnia się bardzo dużym zróżnicowaniem wewnętrznym. Dobrze odzwierciedlają to kwietniowe dane. Centrum życia gospodarczo – społecznego jest Warszawa wraz z aglomeracją warszawską i tam wskaźnik bezrobocia jest niezmiennie najniższy. Na koniec kwietnia 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w stolicy wyniosła 4,7% (spadek mdm o 0,1 p.proc.). W analizowanym miesiącu do powiatów o najniższej stopie bezrobocia (poniżej 10,0%) należały również: warszawski zachodni (6,7% - spadek mdm 0,2 p.proc.), grójecki (7,8% - spadek mdm o 0,2 p.proc.) grodziski (7,9% - spadek mdm o 0,3 p.proc.), piaseczyński (8,4% - spadek mdm o 0,1 p.proc.), pruszkowski (8,6% - spadek mdm o 0,2 p.proc) i otwocki (9,5% - spadek mdm o 0,3 p.proc). Na przeciwległym biegunie znalazły się powiaty wchodzące w skład podregionu radomskiego: szydłowiecki (37,7% - spadek mdm o 0,2 p.proc.), radomski (29,4 % - spadek mdm o 0,1 p.proc.) oraz przysuski (26,5% - spadek mdm o 0,6 p.proc.). Bardzo wysokim natężeniem bezrobocia (pow. 24%) charakteryzuje się również, znajdujący się w granicach podregionu ostrołęcko-siedleckiego, powiat makowski (24,9% - spadek mdm o 0,9 p.proc.).

Mapa nr 1. Natężenie stopy bezrobocia w powiatach Mazowsza
na koniec kwietnia 2014 r.

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W analizowanym miesiącu różnica między powiatami o najwyższej (szydłowiecki) i najniższej (m.st.Warszawa) stopie bezrobocia wyniosła 33,0 p.proc. (w marcu br. - 33,8 p.proc). Analiza danych statystycznych pokazuje, że kwiecień to kolejny miesiąc, w którym odnotowano obniżenie bezrobocia we wszystkich 42 powiatach. Największy spadek zaobserwowano w powiecie wyszkowskim – o 1,6 p.proc.

Na koniec kwietnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych w mazowieckich urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 276,8 tys. osób, co oznacza, że zmniejszyła się w ujęciu mdm o 10,6 tys. (tj. o 3,7%). Warto zauważyć, że jeszcze wyższy spadek zanotowano w skali roku - o 16,8 tys., tj. o 5,7%. Porównując do poprzedniego miesiąca sytuacja kobiet uległa niewielkiemu pogorszeniu – ich udział w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych wzrósł z 46,3% do 46,6%.

Według danych GUS w analizowanym miesiącu br. w urzędach pracy zarejestrowano 20,3 tys. osób bezrobotnych, tj. mniej o 8,9% niż w marcu i o 13,8% niż przed rokiem. Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły wciąż najliczniejszą grupę, a ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych zwiększył się w skali roku (o 1,6 p. proc. do 75,6%).

W analizowanym okresie do urzędów pracy zgłoszono 12,9 tys. ofert zatrudnienia (o 2,1% więcej niż w marcu 2014 r. i o 42,9 % więcej niż w kwietniu 2013 r.). W końcu miesiąca liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy wyniosła 35 osób bezrobotnych (przed miesiącem – 39; przed rokiem - 69).

ZATRUDNIENIE


Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Przeciętne zatrudnienie na Mazowszu ukształtowało się w kwietniu br. na poziomie 1325,8 tys (24,0 % wyniku ogólnopolskiego). To już 8 miesiąc z rzędu, w którym utrzymał się na Mazowszu wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym. W kwietniu 2014 r. osiągnął 1,6%, a jego tempo było szybsze niż w poprzednich miesiącach (w marcu – 1,1%, a w styczniu i lutym – 0,8%). Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w kraju również utrzymuje się pozytywny trend – w skali roku odnotowano wzrost o 0,7% (w marcu – 0,5%).

Niezmiennie na Mazowszu najwięcej osób zatrudnionych było w: przemyśle – 345,5 tys. (podobnie do marca br..), handlu – 298,2 (w marcu br. - 297,5 tys.) oraz transporcie – 245,6 tys. (podobnie do marca br.). Ten sam rozkład pracujących w poszczególnych sekcjach można zaobserwować w danych ogólnopolskich.


Wykres nr 1. Przeciętne zatrudnienie w mazowieckich przedsiębiorstwach (w tys.) według sekcji – IV 2014 r.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Wśród sekcji o znaczącym udziale w zatrudnieniu wzrost zanotowano m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 40,6%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 7,6%), obsłudze rynku nieruchomości (o 3,5%) oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3,4%). Kwiecień to kolejny miesiąc, w którym zaobserwowano spadek zatrudnienia w budownictwie (o 7,6%; w marcu br. o 8,3%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,5%; w marcu br. o 2,9%). Warto zauważyć, że po wielu miesiącach spadku na podobnym poziomie ukształtowało się przeciętne zatrudnienie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych.

WYNAGRODZENIE

W kwietniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze mazowieckich przedsiębiorstw br. wyniosło 4887,10 zł i było o 3,0% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 6,9% w marcu br. i o 2,7% w kwietniu ub. roku). Analiza danych pokazuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw rosły w skali roku wolniej niż w trzech poprzednich miesiącach. Podobnie sytuacja kształtowała się w kraju, gdzie również zaobserwowano spowolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń. W rezultacie w analizowanym miesiącu ukształtowało się ono na poziomie 3976,80 zł.

Jak wynika z informacji publikowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie, wzrost przeciętnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym zanotowano w większości sekcji o znaczącym udziale w zatrudnieniu. Najwyraźniej widać to w: w obsłudze rynku nieruchomości (o 7,1%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 5,3%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 5,2%). Z kolei niższe niż przed rokiem były wynagrodzenia w informacji i komunikacji (o 8,5%; wobec wzrostu o 6,1% w marcu br.).

NOWE ROZWIĄZANIA NA RYNKU PRACY

W analizowanym miesiącu (25 kwietnia 2014 r.) prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe przepisy mają pomóc w skuteczniejszej pomocy bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Wprowadzają między innymi specjalne programy dla osób młodych i osób z grupy 50. Nowelizacja zakłada również premiowanie urzędników za osiągane wyniki oraz profilowanie bezrobotnych. Zmiany mają zapewnić bardziej profesjonalną obsługę poszukujących pracy i pracodawców, chcących zatrudnić nowe osoby. Jak efekty reformy wpłyną na mazowiecki rynek pracy będziemy obserwować i analizować w przyszłości.

 

Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie.


Opracowała: Magdalena Kołomańska

Mazowiecki rynek pracy - archiwum

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego