Rynek pracy na Mazowszu w grudniu 2013 r.

Rynek pracy na Mazowszu w grudniu 2013 r.

GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się  na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada br. zwiększyła się zarówno liczba bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia. Jednakże - jak podkreślało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - był to najniższy wzrost wskaźnika w grudniu od 2008 r.

 

BEZROBOCIE
W ujęciu rocznym sytuacja w województwie mazowieckim uległa pogorszeniu. Zanotowana w grudniu 2013 r. stopa bezrobocia była wyższa o 0,3 p. proc. niż przed rokiem (w analogicznym okresie ub.r. wzrost o 0,9 p.proc.). Warto zauważyć, że w skali Polski w ujęciu r/r bezrobocie pozostało na niezmienionym poziomie i wyniosło 13,4%.
 

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

W ujęciu mdm wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach (największy w zachodniopomorskim - o 3,7%). W końcu grudnia 2013 r. w Polsce zarejestrowanych było już 2 157,9 tys. osób (51,0% stanowiły kobiety). W skali roku - jak wynika z danych GUS – liczba bezrobotnych zwiększyła się w 10 województwach (najbardziej w mazowieckim – o 4,1%).


W ogólnopolskim rankingu związanym z wysokością stopy bezrobocia sytuacja nie uległa zmianie. Ponownie najwyższe bezrobocie odnotowane zostało w woj.warmińsko-mazurskim (21,7% - wzrost mdm o 0,6 p.proc.), a najniższe w woj. wielkopolskim (9,6% - wzrost mdm o 0,1 p.proc.). W skali roku sytuacja pogorszyła się w 8 regionach - najbardziej w świętokrzyskim (wzrost o 0,5 p.proc.). Poprawę odnotowano w 6 województwach – największą w dolnośląskim, w którym stopa bezrobocia spadła o 0,3 p.proc.
 

Mapa nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych województwach wraz z jej zmianą (w p.proc.) w ujęciu mdm.

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

 

W grudniu br. Mazowsze po raz kolejny znalazło się na drugim miejscu w kraju pod względem wysokości stopy bezrobocia. Od czerwca br. wskaźnik utrzymywał się w regionie na stałym poziomie – 11,0% (tylko z niewielkim spadkiem w październiku - o 0,1 p.proc.). Analiza statystyczna pokazuje, że tak stabilnie nie było jednak we wszystkich obszarach województwach. W powiecie szydłowieckim ponownie odnotowano wzrost stopy bezrobocia, który na koniec grudnia 2013 r. wyniósł 38,9%. To najwyższa wartość wskaźnika w całym kraju. Na drugim biegunie znalazł się po raz kolejny powiat m.st.Warszawa z bezrobociem na poziomie 4,8%.

W skali roku stopa bezrobocia wzrosła w 30 powiatach, najbardziej w wołomińskim i legionowskim (odpowiednio o 1,4 p.proc. i o 1,2 p.proc.). Poprawę sytuacji odnotowano natomiast w 10 powiatach – największy spadek wartości wskaźnika dotyczył białobrzeskiego oraz wyszkowskiego (odpowiednio o 1,5 p.proc. i o 0,6 p.proc.). Do powiatów, w których stopa bezrobocia pozostała na poziomie z grudnia 2012 r. należały grodziski i m.Radom. Jak wynika z zaprezentowanych danych, w układzie przestrzennym regionu nie wystąpiły żadne zmiany w natężeniu bezrobocia.

Według danych GUS w końcu grudnia 2013 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w mazowieckich urzędach pracy wyniosła 283,2 tys. osób., co oznacza, że w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,8% (o 2,3 tys. osób). W skali roku zwiększenie liczby klientów powiatowych urzędów pracy jest jeszcze bardziej widoczne – ich liczba wzrosła o 4,1% (o 11,3 tys. osób). W stosunku do grudnia 2012 r. spadł udział kobiet w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych z 47,8% do 47,2%.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczane są m.in. osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby bezrobotne powyżej 50 r.ż.. W skali roku sytuacja tych grup pogorszyła się – ich udział wyniósł na koniec grudnia odpowiednio 55,4% (wzrost r/r 3,4 p.proc.) i 25,8% (wzrost r/r 1,3 p.proc.). Poprawiła się z kolei sytuacja osób do 25 r.ż. – ich udział w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych wyniósł 17,1% (spadek r/r o 1,1 p.proc.).

W analizowanym okresie do mazowieckich urzędów pracy zgłoszono 5,4 tys. ofert zatrudnienia (o 22,1% mniej niż w listopadzie br. i o 54,0% więcej niż w grudniu 2012 r.). W końcu miesiąca liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy wyniosła 101 osób bezrobotnych (przed rokiem 114 osób).
 

 

ZATRUDNIENIE
Z analizy danych GUS wynika, że czwarty miesiąc z rzędu przeciętne miesięczne zatrudnienie w mazowieckich przedsiębiorstwach zwiększyło się w skali roku. W grudniu 2013 r. wyniosło 1326,8 tys. osób, a tempo wzrostu na poziomie 1,0% było jeszcze wyższe niż w poprzednich miesiącach (wobec 0,8% w listopadzie, 0,7% w październiku i 0,1% we wrześniu). Pozytywny trend utrzymał się także w skali Polski – przeciętne miesięczne zatrudnienie wzrosło r/r o 0,3% i wyniosło 5 491,0 tys. W stosunku do listopada br. zarówno na Mazowszu, jak i w kraju zanotowano spadek o 0,2%.

 

Wykres nr 1. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń - grudzień 2012 i 2013 r. na Mazowszu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Niezmiennie najwięcej osób zatrudnionych było w województwie mazowieckim w: przemyśle – 340,4 tys. (w listopadzie br. - 341,2tys.), handlu – 295,7 (w listopadzie - br. 295,2 tys.) oraz transporcie – 251,9 tys. (w listopadzie - br. 252,1 tys.).

 

Wykres nr 2. Przeciętne zatrudnienie w mazowieckich przedsiębiorstwach (w tys.) według sekcji – XII 2013 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Warszawie. 

 

Jak pokazuje analiza statystyczna, grudzień to kolejny miesiąc, w którym odnotowano spadek zatrudnienia w budownictwie w ujęciu r/r (o 8,1%; wobec 8,6% w listopadzie br.). Negatywna tendencja utrzymała się także w obsłudze nieruchomości (spadek r/r o 4,4%; wobec 5,7% w listopadzie br.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (spadek o 2,7% r/r o; wobec 2,6% w listopadzie br.). Niższe niż przed rokiem było również przeciętne zatrudnienie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 1,1%). W grudniu br. nie utrzymała się, odnotowana w listopadzie, niewielka poprawa sytuacji w zakwaterowaniu i gastronomii - zatrudnienie w skali roku spadło o 0,9%. Wśród sekcji o znaczącym udziale w zatrudnieniu, wzrost zanotowano m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 35,0%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,9%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 6,3%) oraz informacji i komunikacji (o 2,4%). Warto zaznaczyć, że zwiększenie zatrudnienia w ww. sekcjach miało miejsce kolejny miesiąc z rzędu.

 

WYNAGRODZENIA
Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie tempo wzrostu przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w skali roku wzrosło w porównaniu z poprzednimi miesiącami i wyniosło 2,8% (wobec 2,2% w listopadzie i październiku br.). W grudniu br. w mazowieckich firmach przeciętna płaca brutto wyniosła 4 889,19 zł (o 5,4% więcej niż listopadzie br.). Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto odnotowano również w skali kraju - w ujęciu rocznym o 2,7% (wobec 3,1% w listopadzie i październiku br.), zaś w stosunku do ubiegłego miesiąca o 8,3%. W rezultacie ukształtowało się ono na poziomie 4 221,50 zł.

Najlepiej w województwie mazowieckim nadal zarabiały osoby zatrudnione w firmach należących do sekcji informacja i komunikacja – 7639,74 zł (więcej o 56,3% od średniego wynagrodzenia w województwie). Najgorzej opłacani byli pracownicy sekcji administrowanie i działalność wspierająca - 3002,35 zł (mniej o 36,8% od średniego wynagrodzenia w województwie).

 

Wykres nr 3. Odchylenie przeciętnych wynagrodzeń brutto w poszczególnych sekcjach od średniego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w woj. mazowieckim w XII 2013r.


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie.


W analizowanym miesiącu największy wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w skali roku został odnotowany w następujących sekcjach: informacja i komunikacja (6,6%) i obsłudze rynku nieruchomości (o 6,5%). Grudzień to kolejny miesiąc, w którym obniżyły się wynagrodzenia w budownictwie (o 4,2%). Gorzej niż przed rokiem zarabiały także osoby zatrudnione w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 0,9%).


 

Opracowała: Magdalena Kołomańska

Źródła: Komunikaty, raporty i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Warszawie.

 

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego