Powiatowe rynki pracy oczami społeczności lokalnych. Relacja z badań jakościowych Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Powiatowe rynki pracy oczami społeczności lokalnych.  Relacja z badań jakościowych Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Cele badania powiatowych rynków pracy


W ostatnim roku Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy przeprowadziło jakościowe badania wśród ekspertów i uczestników lokalnych rynków pracy województwa mazowieckiego. Badania zrealizowano w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II (MORP) Poddziałanie 6.1.1 POKL, Moduł 2 „Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów". Projekt miał trzy główne cele. Pierwszy cel to diagnoza sytuacji na rynku pracy w sześciu powiatach o zróżnicowanej sytuacji społeczno-gospodarczej, tj. powiecie ciechanowskim, płockim, sokołowskim, mieście Ostrołęka, mieście Radom, powiecie piaseczyńskim. Drugi cel to sformułowanie wniosków dla skutecznej polityki rynku pracy. Trzeci cel – wypracowanie narzędzi badawczych do monitoringu rynku pracy na poziomie powiatów w ramach przyszłych prac MORP.

Co wynika z badań?

We wszystkich badanych powiatach szansy na poprawę sytuacji na rynku pracy respondenci upatrywali przede wszystkim w przyciągnięciu nowych inwestorów oraz zapewnieniu warunków rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących.
Z badań wynika, że w powiatach występuje luka jakościowa na rynku pracy. Brakuje pracowników o zawodach technicznych mających praktyczne umiejętności wykonywania zawodu. Zdarza się, że mimo wielu kandydatów do pracy, pracodawcy mają trudności ze znalezieniem kompetentnych pracowników. Dotyczy to przede wszystkim pracowników niskiego i średniego szczebla z praktycznym doświadczeniem (szczególnie w takich zawodach jak: spawacz, tokarz, ślusarz, elektryk, operator koparko-ładowarki, mechanik, handlowiec), a także specjalistów z wyższym wykształceniem, głównie technicznym.
We wszystkich badanych powiatach zidentyfikowano funkcjonowanie „szarej strefy”, choć w różnej skali. Jeżeli chodzi o branże, szara strefa najczęściej występuje w rolnictwie i budownictwie, przy czym dotyczy to przede wszystkim sektora małych przedsiębiorstw.
Przemyślenia wymaga także organizacja szkoleń przez Powiatowe Urzędy Pracy. W niektórych przypadkach szkolenia realizowane są bez względu na ich przydatność w kontekście danego rynku pracy. Wydaje się, że szkolenia grupowe często nie zdają swojego egzaminu i lepiej jest zastępować je szkoleniami indywidualnymi umożliwiającymi zdobycie konkretnych uprawnień zawodowych i skrojonymi na rzeczywiste potrzeby pracodawców.

Jakie materiały z badań wypracowaliśmy?


W ramach opisywanego projektu opracowano raport końcowy pt. „Sytuacja na powiatowych rynkach pracy – punkt widzenia społeczności lokalnej”. W raporcie umieszczono m.in. narzędzia badawcze wypracowane w toku projektu i możliwe do stosowania w przyszłych badaniach monitorujących rynek pracy. Opublikowano także 6 raportów cząstkowych z badań poszczególnych powiatów.

Artykuł oparto na Raporcie końcowym z badania jakościowego „Sytuacja na powiatowych rynkach pracy – punkt widzenia społeczności lokalnej”, czerwiec 2011. Badania przeprowadzono w ramach Badania pilotażowego Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów na potrzeby projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II (Moduł 2), Poddziałanie 6.1.1 POKL; Wykonawca badań: Ageron Polska. Opracowanie raportu: Aleksandra Balkiewicz, Michał Zieliński. Opracowanie materiału badawczego: Rafał Gorgol, Przemysław Musiński. Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak, dr Danuta Możdżeńska-Mrozek. Opiekun merytoryczny badań: dr Łukasz Łotocki).
 

Opracował: dr Łukasz Łotocki (opiekun merytoryczny badania)

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego