Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w styczniu 2013 r.

Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w styczniu 2013 r.

• W I 2013 zdecydowana poprawa wyników produkcji sprzedanej przemysłu w skali kraju: wzrost o 0,3% r/r w cenach stałych. Poprawa także po uwzględnieniu czynników sezonowych. Wzrost produkcji w segmencie konsumpcyjnych dóbr nietrwałych (korzystny wpływ eksportu) oraz związanych z energią; stagnacja lub spadek w pozostałych. Dalszy spadek zamówień w przemyśle.


• W woj. mazowieckim również poprawa dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z XII 2012, a tempo wzrostu znacznie wyższe niż w skali kraju (6,4% r/r). Znaczne wzrosty w kilku najważniejszych dla Mazowsza branżach (w tym, energetycznej, spożywczej, chemicznej).


• W budownictwie w skali kraju dalszy ciąg recesji. W I 2013 spadek produkcji budowlano-montażowej mniej głęboki niż przed miesiącem (-16,1% r/r w cenach stałych, tj. -17,2% r/r w cenach bieżących), jednak wyłącznie z powodu większej liczby dni roboczych. Spadek produkcji we wszystkich głównych segmentach rynku budowlanego.


• W woj. mazowieckim w I 2013 spadek produkcji budowlano-montażowej znacznie mniej głęboki niż w XII 2012 (-21,7% r/r w cenach bieżących), ale nieco większy, niż w skali kraju. Wzrost w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowo-wodnej na tle spadków w pozostałych segmentach rynku.


• W I 2013 w skali kraju sezonowe osłabienie koniunktury w handlu detalicznym, ale wzrost w ujęciu rocznym (3,1% r/r w cenach bieżących, tj. o 2,4% r/r w cenach stałych – wynik korzystniejszy niż w XII 2012). Najsilniejszy wzrost sprzedaży w supermarketach.

•W woj. mazowieckim również sezonowe osłabienie handlu detalicznego, ale w ujęciu rocznym niewielki wzrost (1,9% r/r, niższy niż w skali kraju, ale stanowiący poprawę w stosunku do wyniku z XII 2012). Największy wzrost sprzedaży w salonach samochodowych oraz w sklepach z odzieżą i obuwiem.


• W skali kraju dalsze pogorszenie sytuacji na rynku pracy: pogłębienie spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (-0,8% r/r), podobnie w przypadku ogółu pracujących; nasilający się wzrost stopy bezrobocia w ujęciu rocznym (o 1,0 pkt. proc. do poziomu 14,2%) zarówno z powodu przyrostu liczby osób aktywnych zawodowo, jak i spadku liczby pracujących. Brak wzrostu średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (0,4% r/r – w dużej mierze efekt statystyczny; realny spadek na poziomie -1,3% r/r).


• Wskaźniki rynku pracy dla woj. mazowieckiego gorsze niż w skali kraju. W woj. mazowieckim przyspieszenie spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw do -1,3% r/r; spadek ogólnej liczby pracujących podobny (-1,1% r/r). Wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia (do 10,8%, a więc o 1,1 pkt. proc. r/r) głównie z powodu redukcji miejsc. Zerowy wzrost średniego wynagrodzenia (0,3% r/r, spadek w ujęciu realnym o ponad 1% r/r).


• W I 2013 dalszy spadek inflacji CPI (do 1,7% r/r) w efekcie spowolnienia dynamiki cen wszystkich głównych agregatów dóbr i usług; przyczyną korzystne tendencje światowe, a także umocnienie się złotego i osłabienie popytu konsumpcyjnego. Obniżka stóp NBP do 3,25% (stopa refinansowa) – najniższy poziom w historii.


• W I 2013 nieznaczna poprawa bieżących nastrojów konsumenckich, ale pogorszenie ocen w zakresie prognoz. W II 2013 lekka poprawa nastrojów również odnośnie prognozy.


• W I 2013 spadek wskaźnika syntetycznego koniunktury w gospodarce w porównaniu z XII 2012, a także I 2012. W II 2013 dalsze pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców.

Wiecej informacji na barometr.mazowsze.pl

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego