Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w lutym 2013 r.

Miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w lutym 2013 r.
 • W II 2013 w skali kraju powrót do ujemnej dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu (-2,1% r/r). Pogorszenie w porównaniu z wynikiem styczniowym z powodu czynników sezonowych (po ich uwzględnieniu zmiana o -2,4% r/r wobec -2,3% r/r w I 2013). Wzrost produkcji w segmencie dóbr konsumpcyjnych; stagnacja lub spadek w pozostałych. Pozytywny wpływ eksportu.
 • W woj. mazowieckim siódmy miesiąc z rzędu wyniki produkcji sprzedanej przemysłu korzystniejsze niż w skali kraju (wzrost o 2,1% r/r w cenach stałych), chociaż spowolnienie w porównaniu z wynikiem za I 2013. Wzrost w większości branż. Względnie dobra koniunktura w najważniejszych dla Mazowsza branżach (energetycznej i spożywczej) oraz skok produkcji w kilku mniejszych działach.
 • W II 2013 w skali kraju mniejszy spadek produkcji budowlano-montażowej niż przed miesiącem, ale nadal wysoki: -11,4% r/r w cenach stałych (-12,9% r/r w cenach bieżących). Podobny spadek produkcji we wszystkich głównych segmentach rynku budowlanego.
 • W woj. mazowieckim w II 2013 spadek produkcji budowlano-montażowej podobnie głęboki, jak w I 2013 (-21,3% r/r w cenach bieżących) i znacznie głębszy, niż w skali kraju. Duże zróżnicowanie tendencji w poszczególnych segmentach rynku (silny spadek przy budowie budynków, wzrost natomiast w zakresie usług specjalistycznych).
 • W II 2013 w skali kraju spadek sprzedaży detalicznej o 0,8% r/r (-1,3% r/r w cenach stałych), a więc pogorszenie wyniku ze I 2013. Najsilniejszy wzrost sprzedaży w sklepach z farmaceutykami i kosmetykami oraz odzieżą i obuwiem.
 • W woj. mazowieckim wynik sprzedaży detalicznej również gorszy w porównaniu ze I 2013 i Polską ogółem (-3,5% r/r w cenach bieżących). Największy wzrost sprzedaży w sklepach z odzieżą i obuwiem.
 • W skali kraju dalsze pogorszenie sytuacji na rynku pracy, ale w tempie zbliżonym do I 2013: utrzymanie się spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw na poziomie -0,8% r/r, podobnie w przypadku ogółu pracujących; wzrost stopy bezrobocia w ujęciu rocznym o 1,0 pkt. proc. do poziomu 14,4%, głównie z powodu spadku liczby pracujących. Chwilowe (raczej) przyspieszenie wzrostu średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (do 4% r/r, tj. 2,8% r/r realnie) – w dużej mierze wpływ górnictwa.
 • Wskaźniki zmian rynku pracy dla woj. mazowieckiego zbliżone do krajowych. W woj. mazowieckim spowolnienie spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw do -1,2% r/r; stagnacja liczby pracujących w mikroprzedsiębiorstwach i samozatrudnionych. Wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia (do 11,6%, a więc o 1,1 pkt. proc. r/r) częściowo z powodu redukcji miejsc pracy, częściowo z powodu wzrostu aktywnych zawodowo. Niewielki wzrost średniego wynagrodzenia (1,3% r/r, zerowy wzrost w ujęciu realnym).
 • W II 2013 dalszy spadek inflacji CPI (do 1,3% r/r) w efekcie osłabienia dynamiki cen głównych czynników podażowych (żywność, paliwa, źródła energii), a także umocnienie się złotego i osłabienia popytu konsumpcyjnego. Niewykluczone dalsze obniżki stóp NBP.
 • W II i III 2013 nieznaczna poprawa nastrojów konsumenckich, zwłaszcza w ujęciu rocznym. Po lekkiej poprawie w II 2013 wskaźnika wyprzedzającego (na kolejne 12 miesięcy) w III 2013 znów miało miejsce pogorszenie. Brak zatem przełomu w nastrojach konsumentów.
 • W II 2013 nieznaczna, sezonowa poprawa nastrojów wśród przedsiębiorców, ale spadek w ujęciu rocznym. W III 2013 tendencja spadkowa wskaźnika (w ujęciu rocznym) zatrzymana.
   

Pełna wersja komunikatu na platformie Mazowiecki Barometr www.barometr.mazowsze.pl

 
 
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego