Zespół

 

Zbigniew Stanik

Kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy/

Kierownik projektów

z.stanik@wup.mazowsze.pl

 

Katarzyna Kozakowska

Kierownik Zespołu ds. Badań i Analiz

k.kozakowska@wup.mazowsze.pl

 

Joanna Obałek

Inspektor/Asystentka Koordynatora Projektu

Zespół ds. Badań i Analiz

j.obalek@wup.mazowsze.pl

 

Magdalena Łotocka

Inspektor/Specjalista ds.analiz

Zespół ds. Badań i Analiz

m.lotocka@wup.mazowsze.pl

   
 

Anna Węglicka

Główny Specjalista

Zespół ds. Badań i Analiz

a.weglicka@wup.mazowsze.pl

   

 

Michał Galant

Specjalista

Zespół ds. Badań i Analiz

m.galant@wup.mazowsze.pl

 

 

Anna Grochowska

Kierownik Zespołu ds. Statystyk

anna.grochowska@wup.mazowsze.pl

 

Helena Niewiadomska

Starszy Specjalista

Zespół ds. Statystyk

h.niewiadomska@wup.mazowsze.pl

   

 

Monika Ćwiek

Główny Specjalista

Zespół ds. Statystyk

m.cwiek@wup.mazowsze.pl

   

 

Hubert Samul

Starszy referent

Zespół ds. Statystyk

h.samul@wup.mazowsze.pl

   
 

Karolina Rajska

Inspektor

Zespół ds. Statystyk

k.rajska@wup.mazowsze.pl

   
 

Paweł Huszcza

Starszy Referent

Zespół ds. Statystyk

p.huszcza@wup.mazowsze.pl


 OPIEKUNOWIE BADAŃ I EKSPERCI W PROJEKCIE

MAZOWIECKI BAROMETR - SKUTECZNE NARZĘDZIE PROGNOSTYCZNE

Aleksander Łaszek - absolwent ekonomii Szkoły Głównej Handlowej, stypendysta Programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Sztokholmskim. Obecnie doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, gdzie w ramach doktoratu prowadzi badania nad wpływem kryzysów bankowych na długookresowy wzrost gospodarczy. Ekonomista w Fundacji FOR, w której m.in. zajmuje się instytucjonalnymi uwarunkowaniami długookresowego wzrostu gospodarczego oraz odpowiada za licznik długu publicznego i stronę www.dlugpubliczny.org.pl

 

 

 

 

Łukasz Łotocki - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor publikacji, realizator badań oraz wykładowca akademicki z zakresu socjologii, polityki społecznej i metodologii badań społecznych. Specjalizuje się w badaniach migracji międzynarodowych i badaniach sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

 

 

 

 

  

Wiktor Wojciechowski - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2004-2008 pracownik Narodowego Banku Polskiego, w którym kierował Zespołem ds. Badań Rynku Pracy, były członek Rady Edukacji Ekonomicznej NBP, b. wiceprezes i główny ekonomista Fundacji FOR, od listopada 2011 r. główny ekonomista INVEST-BANKU. Autor licznych publikacji z zakresu ekonomii pracy poświęconych m.in. systemom emerytalnym, reformom zwiększającym zatrudnienie osób starszych, elastyczności prawa pracy, międzynarodowym różnicom w poziomie zatrudnienia, itp. Główne obszary zainteresowań naukowych: ekonomia pracy, systemy ubezpieczeń społecznych, finanse publiczne, prywatyzacja.

dr Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, ukierunkowanego na wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw i regionów w procesie integracji z Unią Europejską. Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną i praktyczne wieloletnie doświadczenie na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych, zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej administracji publicznej, jak i sektora prywatnego i pozarządowego.
Absolwent studiów MBA w Centrum Kształcenia Menedżerów Uniwersytetu RUCA z Antwerpii, Uniwersytetu Staffordshire w Wielkiej Brytanii, Wolnego Uniwersytetu z Brukseli (VUB) i Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
W latach 2005-2008 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz za przygotowanie najważniejszych dokumentów strategicznych, w tym Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.
Przez prawie 12 lat pracy w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, od 1993 do 2004 roku, zarządzał ponad 50 różnymi programami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej o łącznej wartości około 600 milionów EUR w takich dziedzinach, jak rozwój regionalny, małe i średnie przedsiębiorstwa, restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, sektor finansowy, inwestycje zagraniczne, promocje eksportu, organizacje biznesu, telekomunikacja, społeczeństwo informacyjne, pomoc publiczna i innych.
 


OPIEKUNOWIE BADAŃ I EKSPERCI W PROJEKCIE

SZKOLNICTWO ZAWODOWE. KONDYCJA - POTENCJAŁ - POTRZEBY II

Marcin Fronia - socjolog i politolog, absolwent studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dyrektor Wykonawczy Fundacji Naukowej Norden Centrum, zajmującej się analizą polityki społecznej krajów nordyckich. Wcześniej kierował Biurem Projektów Europejskich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie m.in. koordynował realizację projektów badawczych i edukacyjnych, finansowanych z funduszy europejskich (w tym programu kształcenia zawodowego Leonardo da Vinci), funduszy norweskich oraz programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

więcej

 

 

 

 

Justyna Godlewska - Szyrkowa - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka problemów migracji międzynarodowych, edukacji i rynku pracy (w tym m.in. sytuacji kobiet oraz integracji imigrantów na rynku pracy). Autorka publikacji z zakresu polityki edukacyjnej i polityki integracji imigrantów.

 

 

 

 

 

Iwona Rostkowska - pełniła funkcję Dyrektora ds. Personalnych w firmie nowoczesnych technologii. Odpowiadała za pozyskiwanie pracowników, ich motywowanie i szkolenia. Wdrażała nowoczesne rozwiązania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Jest ekspertem w zakresie oceny kompetencji pracowników i badania potrzeb kompetencyjnych przedsiębiorstw. Realizowała projekty oceny kompetencji dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Prowadziła szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstw i administracji publicznej (ministerstwa, urzędy centralne). Prowadziła programy certyfikacji kompetencji pracowników w oparciu o narzędzia Assessment / Development Center. Prowadziła badania w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi.

więcej

Piotr W. Zawadzki - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2007), absolwent Instytutu Polityki Społecznej (2001) i Instytutu Nauk Politycznych (1999) UW, adiunkt w Instytucie Polityki Społecznej. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych do spraw studenckich praktyk zawodowych. Prowadzi zajęcia ze studentami między innymi z przedmiotów: Europejska polityka społeczna, Europejskie pośrednictwo pracy, Procesy podejmowania decyzji w polityce społecznej, System polityczny RP, Wstęp do nauki o państwie i polityce. Bierze udział w programach badawczych prowadzonych przez Instytut Polityki Społecznej. Członek mazowieckiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Krajowej Sieci Tematycznej ds. Dobrego Rządzenia. Publikuje w wydawnictwach specjalistycznych (Przegląd Europejski, Polityka Społeczna), jest również współautorem podręcznika dla szkół średnich do przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.


więcej 
 

 

 

Dariusz Danilewicz - doktor nauk ekonomicznych z dziedziny zarządzania, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SGH). Uczestnik i kierownik wielu projektów badawczych i doradczych w zakresie zagadnień dotyczących rynku pracy i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.. Zajmuje się również działalnością szkoleniową, w tym m.in. w projektach dedykowanych osobom bezrobotnym. Jest autorem kilkunastu publikacji.
 
Tomasz Mering – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Stypendysta na uniwersytecie w Stirling, Szkocja (2003/2004). Był głównym specjalistą w Departamencie Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz specjalistą ds. badań w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie. Brał udział w realizacji projektów badawczych w obszarze rynku pracy i polityki społecznej. Jest adiunktem w Instytucie Polityki Społecznej UW i współpracownikiem Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

 

 

Tomasz Rostkowski - doktor nauk ekonomicznych o specjalności zarządzanie, adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej. Przez 7 lat pełnił funkcję Dyrektora ds. Personalnych / Pełnomocnika Zarządu. Jako konsultant pracujący w polskich i międzynarodowych firmach doradczych współpracował z wiodącymi przedsiębiorstwami w Polsce w zakresie tworzenia i wdrażania strategii zarządzania kapitałem ludzkim, budowy zintegrowanych systemów ZKL, systemów wynagradzania, oceny itp.

 

więcej

 

 

 

 
 
« powrót

NASZE NARZĘDZIA

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego