Rada Programowa

  Bożena Balcerzak-Paradowska, prof. dr hab. nauk humanistycznych, pracownik nauki w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej (wiceprzewodnicząca) i Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz Rządowej Rady Ludnościowej. Zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: problemy rynku pracy w powiązaniu z warunkami życia ludności, w szczególności - aktywność zawodowa kobiet i jej skutki dla rodziny; warunki życia i funkcjonowania rodzin; współczesne przemiany modeli rodziny, ich uwarunkowania i skutki; polityka rodzinna – instytucje i instrumenty, aspekty porównawcze.
   
  Grażyna Teresa Firlit - Fesnak, prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor UW, pracownik nauki w Instytucie Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół praw socjalnych jednostki, polityki rodzinnej, polityki na rzecz równości płci, grup społecznych i jednostek zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, socjologii migracji i polityki migracyjnej. Autorka ponad 80 publikacji naukowych - publikowanych w Polsce i za granicą - poświęconych polityce społecznej, przemianom polskiej rodziny, polityce rodzinnej, nierównościom społecznym ze względu na płeć, współczesnym migracjom, integracji i reintegracji zawodowej osób wykluczonych z rynku pracy. W latach 1990-2010 brała udział w realizacji 12 projektów badawczych – krajowych i zagranicznych - zarówno jako koordynator jak też badacz, jest autorką kilkunastu raportów prezentujących rezultaty badań empirycznych m. in. na temat przemian polskiej rodziny w latach 90., kształtowania polityki rynku pracy w okresie przemian systemowych, statusu socjalnego uchodźców w Polsce, barier w procesie ich integracji, wpływu wykształcenia i kwalifikacji kobiet na ich sytuację na rynku pracy, kwalifikacji zawodowych pracowników w województwie mazowieckim z perspektywy potrzeb regionalnego rynku pracy. W latach 1995-2006 wicedyrektor, w latach 2007-2008 dyrektor Instytutu Polityki Społecznej WD i NP. UW. Obecnie kieruje Zakładem Migracji i Stosunków Etnicznych w tym instytucie. Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów dziennych i zaocznych w Uniwersytecie Warszawskim w tym seminaria magisterskie i dyplomowe; jest promotorką około 400 prac magisterskich i 62 prac dyplomowych.
   
  Urszula Sztanderska, prof. dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudniona w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych, oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych, przewodnicząca Rady Rynku Pracy KPP „Lewiatan”, dyrektorka Ośrodka Badań Rynku Pracy na UW, członek Komitetu Nauk o Pracy PAN, autorka i współautorka ponad 140 publikacji naukowych i wielu publikacji popularyzujących wiedzę ekonomiczną, głównie w zakresie funkcjonowania rynku pracy i jego związków z procesami makroekonomicznymi. Szczególnym obszarem jej zainteresowań są: bezrobocie, w tym zwłaszcza strukturalne, współzależność edukacji i rynku pracy, instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy, przyczyny zróżnicowania rynku pracy w przekroju terytorialnym i kwalifikacyjnym, źródła różnic w aktywności zawodowej według płci oraz wpływ otwarcia gospodarki na efekty zatrudnieniowe, jak również efektywność polityki ekonomicznej w odniesieniu do rynku pracy i warunkowanej przez ten rynek. W ostatnich latach kierowała lub współkierowała pracami, których efektem były raporty „Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy w Polsce” (MPiPS 2006), „Edukacja dla pracy” (UNDP 2007), „Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne” (IBnGR 2007), „Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym”(MPiPS 2008), Czego (nie)uczą polskie szkoły? (FOR 2008), „Badanie aktywności zawodowej absolwentów” (MPiPS 2008), Strukturalne i kulturowe uwarunkowani aktywnosci zawodowej kobiet w Polsce (Scholar 2009).
   
  Adam Kurzynowski, prof. zw. dr hab., ukończył SGPiS/SGH. Wykłada politykę społeczną oraz metody i techniki badań społecznych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Radomiu oraz politykę społeczną i lokalną politykę społeczną w Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego z Żyrardowie. Prowadzi w SGH wykład Social Issues in Contemporary Poland (Społeczne problemy współczesnej Polski) dla studentów z USA. Prowadzi też seminarium dla doktorantów Kolegium Społeczno-Ekonomicznego SGH. Jest członkiem Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Rady Naukowej GUS, Rządowej Rady Ludnościowej, Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Jest autorem kilkuset opublikowanych prac oraz współautorem i redaktorem naukowym książek zespołowych. Był stypendystą na kilku stażach zagranicznych, w tym Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Wisconsin w USA (1968/69) oraz wykładowcą na Uniwersytecie w Groningen w Holandii w roku akademickim 1973/74. Współpracował też z wieloma innymi uczelniami zagranicznymi. Obecnie współpracuje z Instytutem Gospodarstwa Społecznego SGH, gdzie prowadził w latach 1961–2010 badania nad problemami zatrudnienia i bezrobocia na próbach krajowych i lokalnych, w tym na terenie województwa mazowieckiego. Brał udział w wielu międzynarodowych programach badawczych, w tym z Uniwersytetem w Liverpool, Uniwersytetem w Duisburgu i w Birmingham. Realizował programy badawcze ze środków PHARE i EFS, w tym dotyczące zatrudnienia młodzieży i bezrobocia z związku z restrukturyzacją gospodarki, bezrobocia kobiet, zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz potrzeb socjalno-medycznych ludności.

 

 
 
« powrót

NASZE NARZĘDZIA

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego